آرشیف

2024-1-4

عثمان نجیب

یاد داشت

 

این روزها،‌ برخی های خیزهای بلندی می‌زنند که گویا جهاد شان در دهه‌ی شصت کامیاب شده. آگاه باشید که هرگز شما ها کامیاب نه شده و کامیاب نه بوده و کامیاب نه می‌شدید. اگر اشتباهات ویران‌گر دکتر نجیب که منجر به شهادت خودش و برادرش شد، نه می‌‌‌بود، چیزی به نام پیروزی از سوی جهادی ها هرگز وجود نه داشت. درست مانندام‌ورزو که آمریکا کشور ما را طالبان سپرد،‌ قدرت در سال ۱۳۷۱ هم به یک اجبار تاریخی،‌ توسط همان‌هایی به گروه‌های جهادی سپرده شد که کنون بالای شان هزار نام می‌مانید. من یکی از گواهان عینی و آخرین خُرد‌رتبه‌ی نظامی ام که از همه‌ جریانات به شمول توافقات جبل‌السراج آگاهی دارم ‌و بدبختانه در شام ۸ ثور ۱۳۷۱،‌ تنها و آخرین کسی از خردرتبه ها بودم در اعلام اجباری زمان‌ اختتام حاکمیت دولتی اواخر دهه‌ی پنجاه تا دهه‌ی شصت سال اول دهه‌ی هفتاد. به همین رو است که من پسا استاد،‌ عظیمی مرحوم همه چشم‌دیدهایم را ماندگار ساختم و نوشتم ‌و می‌نویسم. پس بسیار،‌ خودبالنده‌‌گی کاذب برای گویا پیروزی چیزی به نام جهاد نه داشته باشید.‌ بلی،‌ شما می‌توانید همان تبلیغات زهرآگین یادگرفته از آمریکایی ها و‌ پاکستانی‌ها را بر ضد رژیم دهه‌ی  شصت داشته باشید،‌ مگر چیزی به نام افتخار پیروزی جهاد را هرگز نه دارید.  شکست ننگرهار و شکست در ژه‌‌وره‌ی خوست،‌ شکست در تنگی واغ‌جان لوگر،‌ شکست در پغمان کابل و شکست در هر سوی کشور را فراموش نه کنید که در تمام محاذات درگیری ها داشتید. شکست کودتای تڼۍ در هم‌کاری با حکمت‌یار و پاکستان و هم‌چو شکست های بی شمارِ شما را تاریخ نزدیک وطن به یاد دارد.  البته من حق نه دارم شما را سرزنش کنم به راهی که برگزیدید، چنانی که شما حق نه دارید از خود داوران خودتراشه بسازید. خوش‌بختانه، من در تمام نبردهای ملی میهنی برای حفظ آزادی وطن از افتادن به دست پاکستان،  اشتراک داشتم. مردم کشور ما در انتخاب اجباری تاریخی بزرگان قوای مسلح در آغاز دهه‌ی هفتاد، شانس بزرگی داشتند که قدرت به نیروهای احمدشاه مسعود، بعدها قهرمان ملی سپرده شد. ورنه، همه برنامه‌ها برای سپردن قدرت به پاکستان، از طریق حکمت‌یار، نهایی شده بود. شما فکر کنید و‌ در اذهان تان مجسم سازید ان‌گاهی را که اگر. حکمت‌یار در آن زمان صاحب قدر می‌شد، چه سونامی خونینی در کشور و بدتر از ام‌روز طالبانی رخ ‌می‌داد؟ ارچند حالا پسا چهل سال حکمت‌یار  به این برنامه کامیاب شد.  شایان یادآوری است که ما از اشتباهات انجام شده در دولت گذشته‌ی خویش انکار نه کرده ایم. مگر تقوا و صداقت در حفاظت دارایی های عامه ۹۹ در صد ره‌بری و کارمندان آن زمان، حتا همان حفیظ‌‌‌الله امین جلاد خون آشام داشتند که ۹۹ در صد رهبران جهادی  نه داشتند.