آرشیف

2018-1-31

نظیر ظفر

یاد تان است ؟

یاد تان است بر این عشوه گران کف زدن ها
یاد تان است دوصد وعده و شیرین سخن ها

یاد تان است که شب تا به سحر خا طـر رای
بردن ـــــمردم بیــــچاره و رقــــص و اتن ها

یاد تان است که هـــر منتــــخب از بـــهر ریا
سخنـــش بود (عدالت) به همــــه هموطن ها

یاد تان است که نــــشناخــــــته رای می دادید
خار چـــشمان شـــما گشــــــته کنون گلبدن ها

یاد تان است که با شــــعر و غـــــزل می گفتم :
اعتــــمادی نکـــــنید بر سر این عهد شکن ها

نوشته نذیر ظفر