آرشیف

2023-11-12

آی سان مرامی

گوش رفت. . .

چشم بسـتم،

تا نبیـنم رفتن‌ات

            لب در سکوت

            پوز، جستجو

گوشِ تیز آن سو و دورتر

با دو گامت رفته بود