آرشیف

2022-6-10

نظیر ظفر

گناه سپيدار

 

چه     گنهه   كرده   سپيدار    بباغ
كه    كنون    با تبرش ميكوبند. ؟

خم    نكردست بكس قامت خود
زان سبب    از چمنش   مى روبند

دست      از    بهر   تبر.   داد   ولى
تبرش. قامت. و پيكر.    بشكست

اين    شده     رسم    وفا    در دنيا
چون دهى دست، دهى دست از دست

 

نوشته نذير ظفر