آرشیف

2017-8-10

استاد فضل الحق فضل

گل و سنبل ز خوبـان خـو گـرفـتـه

گل و سنبل ز خوبـان خـو گـرفـتـه
شمیــم  زلـف شان هرسو گـرفـتـه
 
ز بـوی  نافـۀ  آهــویـی  وحــشــی
وطــن  را  فـطـــرت  آهـو گـرفـتـه
 
زبـس مشاطه کـرده  زلــف سنـبـل
گلسـتـان بـوی  از گـیســو گـرفـتـه
 
قـد  سـرو  و صنـوبـر شد فراموش
جـهــان را قامـــت  دلـجـو  گـرفـتـه
 
نـسیــم از  رونـق  گل هــا  معــطــر
شیـرک 
*مـاری و تلخک بو گـرفـتـه
 
چه پـنـداری؟ حقیـقـت یا مجازاست؟
و یا  کـه  ذهـــن  را  جـادو گـرفـتـه
 
بــرای  انـبـسـا ط   طــبــع  خـوبـا ن
کـنـون  باران و با د جــا رو گـرفـتـه
 
هـجـوم عـشــق  بـر طــرف  گلستـان
چـو فـوج  و پـلــتـن  ا ردو  گـرفـتـه
 
زجـوش گل دریـن  فــرخـنـده  نـورز
دو  دلـــداه  ز هــــم  بـازو  گـرفـتـه
 
زبـخـت شــور عشــاق  دل  ا فــگا ر
 نگـر معـشـوقه  از وی  رو گـرفـتـه
 
ز فـضـــل  داور و خــلا ق  عـــا لــم
نـشا ط  اینجـا کـنـون  پهـلـو گـرفـتـه

 
 
اسـتاد  فــضــل الـحـق  فــضــــل
شـهـر فــراه بهــا ر سا ل 1396 هـجـری شمســی

اشاره به دونوع گیاه هرزه  که هم تلخ  وهم وبد بوی است…