آرشیف

2017-5-16

نظیر ظفر

گله از یار

آخر چی کرده ایم که از ما نمیشوی
همصـــحبت و رفیق دلارا نمیشوی

شاید کسی مذ مت ما کرده پیش تو
با اینـــــــهمه جدا ز دل ما نمیشوی

با هر گلی که تشبیه روی تو میکنم
با لا تری تو تشبیه به گلها نمیشوی

از عشق هر کی بار ملا مت بما نهد
باشــــم ملامت انکه تو پیدا نمیشوی

گل گفته ای ظـفر بخدا میخورم قسم
پیر گشته یی و میر به دنیا نمیشوی

ور جینیا ۲۰۱۷/۱۵/۰۵
 نوشته نذیر ظفر