آرشیف

2016-4-24

رسول پویان

گلان پـــــرپــــــر

تصـویـر خـاطـرات خـیالـی غـبار گشت
زیراکه عشق ووصل حقیقی شعار گشت

گل هـای کاغــذی نـدهــد بــوی یـاسـمن
پـرپـر گـلان دهکـده پـامـال خــار گشت

دوگانـه زیسـتـن که بـود گـوهـر حـیـات
در این زمانـه رسـم قدیـم و فشار گشت

کانـون خـانـواده ز بـنـیـان خــراب شــد
هـردم شکـن روابط نـو بـر قـرار گشت

مهر و وفا و عشق و صداقت فریب شد
تردید و شکّ و شبهه زدل آشکار گشت

عشـق وصال در چمن سـینه هـا فـسرد
رونق فـزا تجارت سکس و قمار گشت

مـیـراث پـربهــای تمـدن بـه بـاد رفــت
ارزش های خوب بشر تار ومار گشت

دو بـاره دور زشـت کنیزی فـرا رسـید
ایـن بار باب خاطر سـرمایـه دار گشت

از هـم گسـسته مـرد و زن روزگار مـا
بـا اضـطـراب طـعـمۀ بازار کار گشت

احساس عشق وعاطفه تنها نمایش است
در دسـت هـالـیـوود محـبت فگار گشت

سـعـدی اگـر حکایـتـی دارد از دمـشـق
درعصرعلم و کامپیوتر قحط یار گشت

11/4/2016