آرشیف

2016-10-28

رسول پویان

گلان ســـــــرخ پرپر

وطن در چنگ مـافیای قـدرت زار می‏نالد
مـیــان آتــش و خــون بـا دل افگار می‏نالد

یکی ازظلم طالب دیگری ازوحشت داعش
به شـهـر و روسـتا و خانـه و بازار می‏نالد

به خاک و خون فتاده نوجوانان غیورغـور
ملک نــزد خــدا بـا دیــدۀ خـونـبــار می‏نالد

عروس غوربحکم طالبان سنگسار می‏گردد
بـه حسرت تـازه داماد از فـراق یار می‏نالد

جـوان و کـودک و پیر وطن افتاده در آتش
ز جــور تـیــغ طالــب مـادر بـیـمار می‏نالد

ز استبداد طالب نـوبهاران رفـت از خاطـر
گلان سـرخ پـرپـر در خــزان خـار می‏نالد

کـبوتـر ذبح می‏گـردد بـه تـیغ تـشـنۀ طالـب
از این وحشـت قـناری، بلبل گلـزار می‏نالد

عقاب قـلـۀ بـابـا و هـنـدوکـش بـود گـریـان
بـه آه و ســوز و ماتـم ماهی ابحـار می‏نالد

زحد بگذشـته آخرکشته های جنگ تحمیلی
دوات و خـامـه و دفـتـرچـه و آمـار می‏نالد

اگـر حکّام فاسـد طالب و داعش کنند فـربه
ولی خـلق وطـن از وحشت کشـتار می‏نالد

سران دولتی در جنگ قومی تاکه مشغولند
از ایـن بی اتفـاقی سـاده و هـشـیار می‏نالد

28/10/2016