آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

گفته هـــــــــــــــای بیکس و بیکار

وقتی دچار پنجه باور نمی شوی 
آدم بگو به کنج دلت خر نمی شوی؟

وقتی تمام زندگی ات را فروخته ی
بس خاص میشوی بخود اندر نمی شوی؟

از گفته های بیکس و بیکار زندگی
هر روز از صدای خودت کر نمی شوی؟

شعری سروده ام که به باور نوشته ام
باور کنی که باور این سر نمی شوی؟

گمشو برو به درد خودت هم نمیخوری
حتی برای خوب شدن شر نمی شوی؟

از هر چه گفته ام تو ندانی همین بمان
ای آدم عبث نه تو ابتر نمی شوی؟

ای مادر عزیز مگو چشم من به تست
دیگر به حرف و گفته ی مادر نمی شوی؟

این نیست کار و زار جهان آدمی برو
اما مگو که روزی تو آخر نمی شوی؟