آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

گفتار راست امــــــــــا تلخ

  
 
چند چیز است که باید یک انسان سالم ودارای عقل سلیم آنهارا توقع نداشته باشد:

 1. از مردم افغانستان وپاکستان یکی بودن دل وزبان رانبایدتوقع داشت . مردم این دوکشورآنچه را که درزبان میرانند دردل آنرا قبول ندارند وچیزی که دردل دارند قطعا بزبان نمی آورند. شاید این خصلت بیانگر نحوۀ مسلمان بودن ایشان باشد. خدا واقف سِرّ است.

 2. کسی که ازدیک عسکری افغانستان خودرا سیر کرد دیگر از وجود آن غیرت برای ابد رخت برمی بندد ونباید به آرزوی آن بود که آن کس دیگر در رگ و خون آن غیرت وجود دارد. همین علت است که انتحاری از پیش چشمانش میگذرد واو اینقدر غیرت دروجود خود ندارد که اورا برملا سازد.

 3. هرکسی که به دولت افغانستان کار ووظیفه گرفت دیگر راست گفتن از مغز ودماغ وی برای همیش نابود میشود. شاید طرز حکومت کردن همین سان باشد. نمیشود از کارمند دولت انتظار راست گفتن را داشت واگر کسی چنین آرزوئی را داشته باشد بدان که احمق مطلق است.

 4. از بزرگان غور غیر از کاسه لیسی چیز دیگری نبایدآرزو داشت. چونکه در این ولایت ارباب سالاری حاکم است نه خرد سالاری و دانش پذیری.

 5. رهبران افغانستان از صفره کسی که نان خوردند ، روی آن می شاشند. علت شاید پابندی ایشان در امور شیطانی باشد.

 6. نباید توقع داشت که از افغانستان رشوت خوری محو میشود بل باید به این آرزو بود که رشوت خوری نشان رسیدن به قدرت و همت ومردانگی شناخته شود.

 7. آرزوی اصلاح وآبادی برای افغانستان چیزی غیر ازیک خیال پلو نیست.

 8. مردم افغانستان را فقط باید به حرف شناخت نه درعمل زیرا عمل کردن از شان افغانها به دور است اما حرافی باعث غرور آنها.

 9. اعمار سرک پخته وبند برق درغور باید یک خیال باشد نه واقعیت چونکه گفته میشود که مشت نمونه خروار است ازینجا پخته کاری دو کیلومتر سرک پخته در مرکز شهر چغچران خود بهترین نمونه است چونکه این پخته کاری فقط جایش را به ریگ ریزی وتبدیل مسیر داده است وبس.

 10. از فعالیت دستگاه ارتباطی روشن غیر از دزدیدن پول ونبودن ارتباط نمیشود چیزی دیگری انتظار داشت. چونکه سرشت این شرکت دزدی است وخیانت.

 11. ازخطوط هوائی پامیر غیر ازبلند بردن قیمت تکت وبعد توقف دادن پروازها چیزی دیگری را نباید آرزو داشت چونکه سیر شدن درپشت سر خود چنین دست آوردی دارد.

 12. ازوالی غور غیر از خواب خوش در دفتر ونبرآمدن از آن توقع کاررا نباید داشت زیرا ولایتی که کلانان آن کاسه لیس و خوش آمد گو باشند همچو والی به شان ایشان خیلی زیبنده است.

 
والسلام
دیده بان کنار جاده، چغچران. جوزای سال 1389.