آرشیف

2014-12-30

عبدالغفور امینی

گـنــــۀ کـیـســت ؟

میهن شد ه برخا ک برابرگُنه ی کیست ؟
هرروز شود بد تر وبد ترگنه ی کیست  ؟
 
ما بیهوده با جنگ پی صلح روا نیم
گرمی نشودصلح میسرگنه ی کیست   ؟
 
درفکر وطندا رو وطن هیچ کسی نیست
کرزی  چوبه طالب شده چاکرگنه ی کیست ؟
 
چون صدر نشینان شده یک عده ی محدود
خوا هند نه آ نها کسی دیگر گنه ی کیست؟
 
گر معتمداستیم به دولت گنه ی ما ست
بی رای گر آ یند مکرر گنه ی کیست
 
هرچند به تکرار شد ه کهمک و ا مدا د
حا لِ وطنم کی شد ه بهتر گنه ی کیست؟
 

یک دولت عا دل نشد ه صا حب قد رت
ظلم است و فریب است سراسر گنه ی کیست؟
 
ازخود کُش وبیگانه پرستیست سراسر
بیگا نه بود از همه بهترگنه ی کیست؟
 

وَقعی نگذا رند به آ زادی مردم
این دولت بید اد و ستمگر گنه ی کیست؟
 

پا مال چو قا نون شده و حرف وکیلا ن
دولت شده خود کامه وخود سر گنه ی کیست
 
محروم شد ه زن زِ حَقَش در همه ادوار
با نامِ عیا لدا ری و سیا سرگنه ی کیست؟
 

امروزهمان دیگ همان کا سه هما ن آ ش
آن وعده  و آ ن لا فِ مکرر گنه ی کیست؟
 
نی روزنه ی بِه شد ن و را حت مردم
نی نور امیدیست زیکسر گنه ی کیست؟
 
جُز چند تنی هیچ کسی نیست به قد رت
بیگا نه شده چون سرو سرور گنه ی کیست؟
 

این دولتِ خود کا مه و بی ما یه و بی با ک
تو صیف شود از ره ی منبر گنه ی کیست؟
 
ازعا لِم و روحا نی واز وا عِظِ امروز
مَد ح است سرِ مدح مکرر گنه ی کیست؟
 

لَفا ظی و حرف و سخنِ پوچ نبا شد
بر هیچ کسی قا بلِ با ور گنه ی کیست؟

چون بی خردا ن اند همه صا حب قدرت
کمرنگ شده دا نش و دفتر گنه ی کیست؟
 

نا تو و تخطی و همه کشتنِ بی جا
کامروزشد ه چند برابر گنه ی کیست؟
 
خود کوزه وخود کوزه گر و خود گِلِ کوزه
اند یشه ندا رند ز محشر گنه ی کیست؟
 

همسا یه که تخریب وطن هست مرامش
افغان چو نسا زد وطن از سر گنه ی کیست؟
 

آزرد ه امینی است زبربا دی میهن
چون نیست ورا چاره ی دیگر گنه ی کیست؟
 

هریک چو به نحوی بفروشند وطن را
آخر تو بگو جا نِ برادر گنه ی کیست؟
 

دانند همه خوب گنهکارِوطن را
جُز دولتِ بی ما یه و خود سرگنه ی کیست؟
 
پایان