آرشیف

2014-12-29

یونس عثمانی

گـمـشــــــــــــــــده

 

و من باز به زیارت بهار می روم۰۰۰
تا سراغ اورا از شگوفه ها بگیرم
و نشان لبخند اورا
در دهان پر تبسم غنچه ها جستجو کنم
چونکه٬او همرکاب نو بهار بود
که لبخند سبز زنده گی 
در لبهایش تازه شگفته بود
و یا به سوی دریا سر می زنم
به آنجا که من و او
یک روز پر آسایش و پر آفتاب
رقصیدن موج هارا
بر کف دست پر انحنای آب تما شا کرده بودیم
به امید اینکه، نقش پای اورا 
بر حریر نرم ساحل بیابم
ویا طنین صدای اورا
از ورای زوزی باد تب آلود
که از آن طرف دریا می وزد
بشنوم
و به دنبال آن بدوم
تا آنجاکه نفس در رگهایم جاری است
هم به سر وهم به پا ره بزنم
تا شاید اورا
که به آن طرف دریا ها
و به آن سوی بهاران رفته است
پیدا کنم

 

یونس عثمانی
کانادا