آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

گـــــــــزارش از کانفرانس بین المللی صلح در هالند

 
روزیکشنبه یازدهم اپریل 2010 میلادی اجتماع دوصد نفری زیر عنوان کانفرانس بین المللی صلح برای افغانستان در یکی از سالون های شهر بیفر ویک  کشور شاهی هالند تدویر یافت که گزارش مختصر از این کانفرانس رابشرح ذیل بخوانش میگیرید.
محفل ساعت چهارنیم عصر با تلاوت آیات قرآن شریف با صدای دلپذیریکی از قاریان خوش الحان اغاز یافت.سپس نمایش فلم مختصر از شهید احمد شاه مسعود ودکلمه مختصر ازکارنامه های وی با صدای سید حامد نوری گرداننده محفل این روز بود که توجه حاضرین را بطور کافی جلب نمود وتابلو ها هم با تصاویر شهیداحمد شاه مسعود مزین بود ولوائح هم با نام آن رقم خورده بود ودر مقاطع مختلف چکیدۀ از سخنان آن در مورد صلح وآشتی وانتخابات نمایش داده میشد.
سید حامد نوری گردانندۀ نهایت مؤفق محفل سخن را با شمارش نا رسائهائی دولت افغانستان چون نبود قانون وکمبود امنیت.موجودیت فساد در اداره وکمیت رسانه های بی کیفیت وجود فقر وبیکاری نصاب های کهنه درسی درمکاتب ودانشگا ها آغاز کرد وسخنا نش را با سروده های استاد خلیلی وفانی و عاصی  آزین بخشیده صلح وامنیت را نیاز ابتدائی مردم افغانستان خواند وگفت جزء در شهر ها دیگر هیچ جای افغانستان امن نیست.
نخستین سخنران این محفل سید حسین اشراق حسنی بود که در ترکیب هیئت پانزده نفری بریاست استاد أعظم رهنورد زریات به دعوت خانم فرشته حضرتی مسئول نهاد بیرون مرزی زنان افغانستان از کابل به هالند آماده بودند.حسینی سخنانش را با ذکر مقوله های فلسفی ودینی اغاز و صلح را نیاز فطری وطبیعی بشر دانست واز سخنان امامان دین فلاسفه ،دانشمندان وعرفا استمداد جست وگفت با توصیه های اخلاقی صلح بمیان نمیاید یک راهکرد قطعی وعملی میتواند جاده های رسیدن به صلح را هموارتر سازد.آسیب شناسی وجدی گرفتن مشروعیت نظام از موضوعاتی بود که بیشتر مورد تأکید قرار گرفت..البته صحبت هایش کمی پیچیده ومغلق بود که برخی از حاضرین نتوانستند ازین ارشادات بهرۀ کافی بگیرند.
سخنران دوم جنرال شیردل شیر زاد رئیس یکی از انجمن های تازه تأسیس بنام کانون بین المللی صلح بود که پیشنهاد ایجاد یک انستتیوت را بنان شهید احمد شاه مسعوددرچوکات پوهنتون زوریخ سویس نمود تا امکانات صلح را در افغانستان مورد تحقیق قرار دهد.اینکه چرا زوریخ معلوم میشد که از همانجا کسی وعده همکاری بخاطر ایجاد یک انستیوت را داده بود واز حاضرین خواست نظریات خودرا به سکریت کانون بسپارند.متعاقبا غلام سخی مصباح که از ناروی به مجلس اشتراک کرده بود من حیث سخنران سوم توسط انانسر یا سید حامد نوری به ستیژ فرا خوانده شد تا پیرامون صلح صحبت کند وی که ملا هم بود صلح وجنگ را از دیدگاه قرآن به بر رسی گرفت ودین اسلام را دین صلح وسلم وخواند وجنگ را مشروط به شرائط خاص دانست که بر مسلمانان تحمیل میشود.وبعدا میر حیدر مطهر مسئول روز نامه آرمان ملی پیام احمد ضیاء مسعودرا قرائت نمودکه ازصلح وکانفرانس حمایت کرده بود.
بعد از سخنرانی شیخ مصباح سید حامدنوری گرداننده محفل اشعار از مرحوم عاصی وعشقری را بخوانش گرفت ومحفل را گرم نگهداشت وضمنا تقاضا کرد تا دوستان بیشتر از پانزده دقیقه صحبت نکنند وخانم فرشته حضرتی یگانه بانوی سخنران محفل را به ستیژ فرا خواند تا مقاله خویش را پیرامون صلح قرائت کند اما وی نسبت ضیقی وقت ویا دلائلی محتوائیی  از خوانش مقاله صرف نظر نموده سرودۀ اسحاق فائز یکی مهمانان مجلس را که در رثای شهید مسعود سروده بود بخوانش گرفت.وبدنبال آن از یک جوان بنام عبدالله الکوزی یگانه سخنران پشتو زبان محفل تقاضا شد تا مقاله خویش را بخوانش بگیرد.وی که بخود شناسی وخدا شناسی اشاره کرد وبروح شهید مسعود وملا نقیب وسائر شهداء افغانستان دعا فرستاد.
عبداللطیف پدرام سخنران ششم کانفرانس بود که در ابتداء به تأئید سخنان جناب اشراق حسینی پرداخت وگذری بر آفاق وانفس وحواشی مختلف جهان سیاست در آسیب شناشی ونیاز توسعه ملی داشت وبعد بر گشت به این مسئله که باید جرأت مطرح کردن معضلات وحوصله شنیدن  مشکلات را داشته باشیم.وگفت  مشکلات زیاد بر سر راه صلح وامنیت وجود دارد اما مشکل اسا سی عدم اجماع بخاطر پذیرش نوع نظام سیاسی است.نظام متمرکز در افغانستان گاهی گره مشکلات را باز نکرده باید به سراغ نوع نظام غیر متمرکز ویا فدرال رفت وبعد سخنان سعید حجاریان در مورد طالبان را تکرار نمود که طالبان را پدیده محدودبه تکلیف ان هم شرعی دانسته است.او گفت بدون اتفاق بر یک نظام کارا ومؤثر کمک های اقتصادی هر کز منجر به صلح وامنیت نشده مشکلات مارا کاهش نمیدهد.پدرام افزود که سیاستمدران برحی از کشور های غربی به این عقیده اند که مردم افغانستان از هنجار ها واستاندارد های جهان خیلی فاصله دارند وکوشیدن بخاطر اصلاح افغانها به مفهوم کوبیدن آهن سرد است.واین مسئله در کانفرانس پاریس مطرح شده است.به همه حال سخنان پدرام مخاطبین را جلب کرده بود وهمه تا آخر متوجه صحبت هایش بودند.
احمد بهزاد سخنگوی صریح وبی پرده:بعدا از پدرام بهزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه به سخنرانی دعوت شد واز همان آغاز با کف زدن حاضرین بدرقه گردید.او سخنش را با نثار یک دعا بر روح  دو شهید مزاری ومسعود آغاز وتاریخ افغانستان را نقد نمود وگفت برخی تاریخ افغانستان را از هفت ثور به این سو مینویسند در حالیکه تمام نا رسائیها در بستر غیر عادلانه حکومت های صد سال قبل افغانستان رشدکرده وبه تأئید سخنان پدرام گفت اگر از دموکراسی یا حکومت غیر متمرکز صحبت شود عدۀ با عصبانیت وسر خوردگی قشر روشفنکررا سکتاریست وتجزیه طلب میخوانند وصد ها درامه دیگر وی حکومت فعلی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد که پیوسته به قا چاق چیان مواد مخدر جنایتکاران جنگی رشوت میدهد واز کوچی ها من حیث أهرم فشار بخاطر سر کوبی مخالفین خویش استفاده نموده به ایشان باج میدهد.البته سخنان بهزاد بیشترانتقادی بود .او گفت حکومت کنونی مخالفین را بازیچه دست خارجی ها میداندوحال معامله ومصالحه را با همین بازیچه های بی ارزش آغاز کرده است که طبعا نتیجه منفی است.سخنرانی بهزاد از طرف سید حامد نوری مرچ مصالح داده میشد وازطرف حاضرین هم خیلی استقبال شد.با ختم سخنرانی جذاب وپر شور احمد بهزاد نوبت قرائت مقالۀ داکتر نجیب الله مسیر رسید.مسیر مقاله مفصل وطولانی داشت اما حاضرین مجلس که گرسنه شده بودند توجه چندانی به مقاله وی نداشتند.از طرف دیگر مقاله خیلی فلسفی ومغلق بود وبه شیوه های دولت سازی مؤثر بخاطر رسیدن به صلح اشاره کرد. بعد از مسیر شعر توسط دوشیزه بصیره محشر در ستایش شهید احمد شاه مسعود قرائت شد که مورد استقبال قرار گرفت.
بعد از صرف غذا حامد نوری پیشنهاد ادامه مجلس رابا بزم شعر وموسیقی خوش ایند خواند وازفتوی جناب مصباح هم مدد جست.که در زیر تابلوی شهید احمد شاه مسعود ،احمد شاه مستمدی اجازه دارد از اشعار مولانا وحافظ وسعدی وغیره در موسیقی امشب استفاده کند.واز پروفیسور رهین تقاضا شد تا مقاله خویش را قرائت نماید.پروفیسور رهین مقاله اش را قرائت نمود وتسلط زبانی مذهبی ونام افغانستان را مشکل عمده بر سر راه صلح وامنیت در کشور خواند.در أخیراز احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی دعوت نمودند تا بیانیه خودرا ایراد نماید.احمد سعیدی هم که ساده وپوست کنده صحبت کرد از خوانش مقالات فلسفی وپیچیده انتقاد نمود.وبا نقد شعار خط دیورند وبرخی عملکرد های دولت مورد استقبال حاضرین قرارگرفت وبا کف زدنهای ممتد حاضرین ساده فهم خیلی استقبال شد.و بعد از آن شریف فقیر زاده نطاق سابق رادیو تلویزیون با صدای گیرا واثر گذار خویش شعری را در مدح احمد شاه مسعود قرائت نمود که خیلی خوب بود..بعدا از استادزریاب تقاضا شد تا من حیث رئیس هیئت مجلس محتویات کانفرانس را جمع بندی وقطعنامه را تر تیب کند که نویسنده این گزارش ساعت ده شب سالون را ترک کرد ازجمع بندی وقطعنامه اطلاع ندارد…این بود فشردۀ از گزارش کانفرانس بین المللی صلح.در هالند
ملاحظات:
1- به تناسب نام کانفرانس عدۀ کمی دعوت شده بودند.
2-وقت کانفرانس وسخنرانان محدود بود.
3- حضور زنان بسیار کمرنگ بود. وغیره
نادر :علم  گزارشگر سایت جام غور
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 
 قطعنامه کنفرانس بین المللی"صلح در افغانستان"
 
گروهی از افغان های مقیم اروپا و یک هیات بیست نفری فرهنگیان و کارشناسان که از کابل دعوت شده بودند، به ابتکار نهاد بین المللی زنان افغانستان در اروپا و کانون بین المللی صلح افغانستان در اروپا  ، نشست یک روزه ای را زیر نام"کنفرانس بین المللی صلح در افغانستان" برگزار کرده بودند که در آن راه های تامین صلح در افغانستان به بررسی گرفته شد.
شرکت کننده گان، در پایان این نشست، قطعنامه ای را به متن ذیل تصویب کردند:
1- تردیدی نیست که معضل سی ساله افغانستان، نیاز به یک راه حل صلح آمیز دارد و عملیات نظامی نمی تواند تنها راه حل این معضل باشد.
2- هر برنامه صلحی که برای حل این معضله طرح و عملی می شود باید شفاف و مورد تایید مردم افغانستان باشد.
3- هر گونه معامله پنهانی و پشت پرده، حتا اگر با هدف تامین صلح در افغانستان باشد، برای مردم این کشور قابل قبول نخواهد بود.
4- هیچ طرح صلحی نباید به قیمت قربانی کردن ارزش هایی مانند تامین حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان، قانون اساسی و ارزش های دیگری از این قبیل، که بر اثر مبارزات سی ساله مردم افغانستان و به همکاری جامعه جهانی در هشت سال اخیر به دست آمده است، تمام شود.
5- هیچ طرح صلحی نباید سبب معامله پنهان یا آشکار با گروه هایی شود که اهداف تروریستی را به پیش می برند.
6- در تهیه و اجرای هر طرح صلحی باید، اراده مردم افغانستان شریک باشد و دولت یا هیچ نهاد داخلی و خارجی نمی تواند به بهانه تامین صلح، خواست های برحق مردم افغانستان را نادیده بگیرد.
7- حکومت حق ندارد، به بهانه تامین صلح سرنوشت مردم افغانستان و رابطه ستراتیژیک افغانستان با جامعه جهانی را صدمه بزند.
8- پروسه صلح باید با دقت تمام آغاز و عملی شود، تا نتیجه آن سبب ایجاد نا امنی در مناطق امن کشور نگردد.
9- قبل از آغاز پروسه صلحه، باید عوامل داخل و خارجی جنگ و نا امنی بررسی  و ریشه یابی گردد.
10- استفاده از آموزه شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، می تواند ما را برای رسیدن و تامین امنیت، کمک نماید.
شهر "بیوروایک" هالند/یازدهم اپریل 2010 میلادی، برابر با 21 حمل 1389 خورشیدی
 

 

 
کانفرانس بین المللی صلح در هالند
احمد سعیدی
کانفرانس بین المللی صلح در هالند
محمد اسحاق فایز
کانفرانس بین المللی صلح در هالند

جمع از حاضرین در مجلس

کانفرانس بین المللی صلح در هالند

احمد سعیدی در حال سخنرانی