آرشیف

2015-1-9

نصیر احمد یعقوبی

گــــزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان رض

 

روز پنج شنبه مورخ 10/10/1389 در مسجد حضرت عثمان ( رض) توسط مولوی ابراهیم و دیگر طالب العلم های آن مسجد انجمن علم و معرفت تدویر گردید . هدف از برگذاری این انجمن آشنا ساختن شاگردان و اطفال به موضوعات دینی و تشویق شاگردان به تهیه مقالات و سخنرانی می باشد . در این انجمن موضوعات مختلفه ماننده مقاله خوانی ، قرآت قران کریم سوال و جواب به ارتباط موضوعات دینی از سوی  اطفال هم از  دختر و پسر تهیه گردیده بود به خوانش گرفته شد. گفتنی است این نخستین انجمن علمی و اموزشی در این مسجد نبوده بلکه چند انجمن دیگر هم قبلآ تدویر گردیده بود و در آیند  همچو انجمن های دیگری نیز تدویر خواهد شد .

 
گزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان (رض)
 
گزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان (رض)
 
گزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان (رض)
 
گزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان (رض)
 
گزارش از انجمن علم و معرفت در مسجد حضرت عثمان (رض)