آرشیف

2015-1-20

نظیر ظفر

گــذشـــــت

عمر من در عشق و دلداری گذشت
پیــــــــش  گل ما نند  قناری گذشت

وا به جانِ زاهـــــــــدِ ترشین جبین
عـــمر او در گریه و زاری گذشت

شام هـا با دخـــــــــتر رز دو به دو
وقـــــت مــــا او  به  بیداری گذشت

هــر که پیـــمان با سر پیمانه داشت
روز او بی غصه و خواری گذشت

خوش بـــــــــــحال آنکه با نام نیکو
زنــــده گانی اش به عیاری گذشت

چــــــــون تحول در وطن آمد پدید
رســــــم و آداب ِ وطنداری گذشت

کار مـــــــــــند دفــــترِ خوبان شدم
ای ظـــــــــفر ا یام بیکاری گذشت
 
  نوشته : نذیر ظفر
 
01/18/15
ورجینیا -امریکا