آرشیف

2017-2-17

امان معاشر

گشایش تلویزون (بهار) در ونکوور کانادا

گشایش تلویزون (بهار) در ونکوور کانادا

شب سیزدهم فبر وری امسال،هموطن و همشهری گرامی ما همایون مردان ، باآراستن خوان مهمانی پر از نعمت‌های وطنی ، برخی از قلم بدستان ، صاحب نظران و فرهنگیان را دور هم جمع نموده ، خواست تا نظریات آن‌ هارا در رابطه با فعال شدن نشرات تلویزون بهار درشهر ونکوور کانادابداند. یکی از مدیران تلویزون (بهار) ، آقای اکرم حیدری جبار خیل ضمن سفرش از ایالت کلیفورنیای امریکا به شهر ونکوور، پیرامون خط نشراتی و شیوه ی برنامه‌ریزی های این تلویزون ، به صورت گسترده ، به دوستان ،روشنی انداخت. بعد از گفتمان ها و کنکاش ها، محترم فتاح (صمیم) شاعر و یکی از گویندگان موفق پیشین رادیوتلویزیون افغانستان که از تجارب کاری ومسلکی عالی درین عرصه برخوردار و شخصیت محبوب در جامعه افغانی اند ، بحیث مسوول تلویزون( بهار) ،درین شهر پشنهاد شد. همچنان ، محترم مولانا کبیر (فرخاری) یکی از شاعران مطرح افغانستان درین نشست گفتند: تلویزیون بهار یا نشرات بهار تی وی ،میتواند به مانند ستاره یی در آسمان رسانه ی تصویری برون مرزی ما، بدرخشد ،که چون بهار ذهنیت های پراگنده و مخدوش را سر سبز و نیکبین نماید . خط نشراتی تلویزیون بهار نشانگر آنست که گروه دبیران مستعد آن ، توانایی انجام این وظیفه ی سترگ را خواهند داشت و پیروزی شان آرزوی همه ی مان است.
 درین نشست آقایان : نسیم مایل،مولانا کبیر فرخاری، همایون مردان، داوود فقیری وعده یی از هموطنان، آمادگی همه جانبه ی شان را برای همکاری با آقای فتاح صمیم ،در کار پیشبرد نشرات تلویزیون بهار ابراز کردند. تلویزون بهار که به زودی از نشرات آزمایشی به اصلی و روتین گذار خواهد کرد، گامهای متین و استوار درین راه بر میدارد . از برنامه ی روشن تلویزیون بهار هویداست که این رسانه، افق تازه یی را در خط روشنگری و خبری می گشاید و به نشرات گمراه‌ کننده خط بطلان خواهد کشید. با تاسف که برخی رسانه‌ های نشراتی، گاهی از اصول و نورم های ژورنالیزم حرفوی و بیان حقیقت ها، طفره می‌روند و در ابراز حقایق با دو دلی و یا متناسب به خواست ها و منافع فردی و یا گروهی برخورد میکنند . در نتیجه ذهن بیننده ها و مردم مغشوش میگردد. خوب است که نشرات تلویزیون بهار، راه حقیقت یابی را در پیش میگیرد و انسان متردد را سمت و سو میدهد .درین عرصه از دانشمندان ، روشنفکران ، اهل سیاست و همه ی فرهنگیان کشور ما آرزو می‌شود که از هیچگونه کمک مادی و معنوی برای باروری و رشد این رسانه ی تصویری خویش دریغ نورزند.

 ونکوور کانادا
امان معاشر

از چپ به راست محترمان : مولانا کبیر (فرخاری)، اکرام جبار خیل، داود (فقیری) فتاح (صمیم) همایون و امان معاشر

از چپ به راست محترمان : مولانا کبیر (فرخاری)، اکرام جبار خیل، داود (فقیریفتاح (صمیمهمایون و امان معاشر