آرشیف

2015-1-24

سید رشید عمر

گشایش بنیاد فر هنگی اجتماعی استاد فگـــــار

 

گشایش بنیاد فــر هنگی اجتما عی استاد فگار در غالب بخش فر هنگی مر کزبنیاد جهان داران غور بمثا به باب حرمت بمقام وا لای ان شخصیت را چون هدیه نهایت قابل قدر برای ارادتمندان ایشان دانست .
اینجا نب که یکی از زمری شا گردان مستقیما از صنف چهارم الی ششم در مکتب ابتدایه وقت ولسو الی تیوره تحت قیادت تعلیم در سی ایشان قرار داشتم خا طرات عجیب تا ریخی رابا خوددارم بگونه مثال یکی ازان خا طرات اینست که در دهلیز بزرگ تدریسی مکتب در یک لوحه بزرگ این این دومتن بقلم زیبایی استاد بطور نهایت خانا و مترادف چنین نوشته شده بود.

از جفایی غم هجرا ن تو فریاد کشم ۰
هم چو ﴿فگار﴾یک به یک دست به دعایت الو طن۰

قا بل تذ کر است که در عرصه شعر دسترسی ندارم شاید ان دو مصره جز یک دیگر باشند یاخیر؟
در اخیر یادوبود استادرا برای همه شاگردان وارادت مندان ایشان تبریک عرض نمودهبطر برای کسا نیکه هم چو زمینه را مساعد سا ختند مو فقییت های نها یت عظیم ارزو مینمایم .
در اخیر بنده خودش با چند اولادش که درسطح یو نورستی مشغول تحصیل ن به پاس خد مات  تاریخی شان خودر را مدیون خد مات علمی استا ز میدا نند.

با کمال احترام .
سید عبدالرشید عمر