آرشیف

2015-5-27

سجاد ساحل

گزارش کارگاه سه روزه: آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان!

کارگاه سه روزه " آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان" که از تاریخ (3-5) جوزا در سالن دفتر ولایتی ولایت غور- کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توسط بخش تعلیمات و مطبوعات این دفتر و با اشتراک 30 تن از کارمندان مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه،  ریاست سارنوالی استیناف، ریاست امنیت ملی، ریاست ارشاد ، حج و اوقاف، ریاست کار وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست صحت عامه، ریاست امورزنان، سکرتریت شبکه عملکرد حمایت از اطفال در معرض خطر، نمایندگان نهاد های مدنی، مؤسسه ندای زن، نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع، آمریت تلویزیون ملی ولایت غور و رسانه های محلی تدویر یافته بود، به تاریخ 5 جوزأ اختتام یافت.
این کار گاه سه روزه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آغاز گردیده و آنگاه محمد جواد علوی آمر بخش تعلیمات و مطبوعات دفتر ولایتی غور ، ضمن تشکر  وقدر دانی از حضور اشتراک کنندگان گفت:" چنانچه در قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان جلوگیری،  از ارتکاب جرایم و اختطاف و قاچاق انسان؛ حمایت از مجنی علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان( بخصوص زنان و اطفال)؛ تأمین هماهنگی و همکاری متقابل بین المللی درامرمبارزه علیه اختطاف و قاجاق انسان؛ رعایت مفاد پروتوکول های ملل متحد راجع به جرایم قاجاق انسان و مرتکبین جرایم و قاجاق انسان ؛ آمده است ؛ با توجه به شرایط محیطی،  در سطح ولایت نیاز است، تا این مفاهیم به شکل روشن طرح وقابل اجرا در آید. کمیسیون ولایتی مبارزه با اختطاف و قاجاق انسان با هماهنگی لازم در سطح ولایت، تلاش نماید، تا مفاد  ومواد قانون مبارزه با اختطاف و قاجاق انسان، توسط تمام اعضای این کمیسیون و به ویژه نهاد های عدلی و قضایی جامه عمل بپوشد."
در کارگاه سه روزه آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان، موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفت"معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان"،" اساسات حقوق بشر"،" حقوق زنان و اطفال و اطفال در معرض خطر "،" مفاهیم اختطاف، قاجاق انسان و قاچاق مهاجرین"،"اختطاف و قاچاق انسان در اسناد ملی وبین المللی" و " کارگروپی در مورد شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان".  در پایان اشتراک کنندگان علل و عوامل اختطاف و قاچاق انسان در افغانستان و همچنین راه های مقابله با آن را برشمرده و به توضیح گرفتند.
نا امنی، تداوم سی سال جنگ های داخلی ، بی سوادی، فقر و بیکاری، زرع وقاچاق مواد مخدر، عدم حاکمیت دولت و قانون، عدم تأمین امنیت،بی عدالتی و موجودیت فرهنگ معافیت، موجودیت کروه های مسلح غیر مسؤل، مهاجرت های متواتر شهروندان به داخل و خارج از کشور، اعتیاد به مواد مخدر، اختلافات قومی و ذات البینی، فرهنگ ناپسندیده و عدم احترام به جایگاه زن و…را به عنوان عوامل اختطاف و قاچاق انسان برشمردند. همچنین برای مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان در کارگاه یاد شده، به شیوه های ذیل تاکید نمودند:" هماهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی جهت مبارزه دوامدار با جرایم اختطاف و قاچاق انسان، تلاش برای اجرأآت دولت به تعهدات بین المللی در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته، تطبیق قانون مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان  وسایر قوانین ملی وبین المللی در این خصوص، هماهنگی کامل بین اعضأ کمیسیون عالی و کمیسیون ولایتی مبارزه  بااختطاف و قاچاق انسان، آگاهی دهی عمومی از پیامد های جرایم اختطاف و قاچاق انسان و تامین امنیت و خلع سلاح نیروهای مسلح غیر مسؤل و …".
در ختم این کارگاه سه روزه ، مولوی  عبدالحمید از ریاست ارشاد، حج واوقاف ولایت غور، ضمن تقدیر و تشکر از دفترولایتی غور-  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت:" کمیسیون با راه اندازی این چنین کارگاه ها، باعث روشنی اذهان مردم گردیده و برای ارتقأ ظرفیت همه این ورکشاپ ها مهم وضروری می باشد.." مولوی همچنان افزود که، ما از طریق منابر و مساجد د رمورد حقوق اطفال و خطرات ناشی از اختطاف و قاچاق انسان به مردم، آگاهی لازم را ارائه میدهیم.
  در اوراق ارزیابی در ختم این کارگاه، اشتراک کنندگان تدویر این نوع  کارگاه ها  را برای عموم مردم مفید و مؤثر دانسته و در ضمن تعهد شان را در راستای حمایت حقوق بشر بیان داشتند.
 
پایان
 گزارش از : سجاد ساحل

گزارش  کارگاه سه روزه: آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان!

گزارش  کارگاه سه روزه: آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان!

گزارش  کارگاه سه روزه: آشنایی با شیوه های مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان!