آرشیف

2016-3-19

علم عبدالقدیر

گرمی نوروز در یخدان اندیشه
جشن  نوروز ویا روز آغاز سال  نو خورشیدی  را  در افغانستان عدۀ حرام وعدۀ هم مقدس میدانند.این عادت ما افغانهاست که اعتدال نداریم وراه وسط را گم کرده ایم. ازینکه شب وروز نوروز از چند جهت  اعتدال وبرابری را همراه دارد هموطنان خودرا به اعتدال وحق نگری واستاد در خط وسط  دعوت میکنم.تا بدون طویل ساختن قضیه نه نوروز را حرام بگو یند ونه هم مقدس.اما اعمال مقدس وحرامی درین روز صورت میگیرد که باید به آن اشاره شود.نوروز حرام نیست وهیچ دلیل صریح بر حرمت آن وجود ندارد بلکه اعمال ما حرام است.نوروز مقدس نیست آنچه درین روز مقدس وپر بر کت است به آعمال ما بر میگردد.
تجلیل جا ئز ونا جا ئز:

  1. آ نا نیکه روز اول سال را بنام روز دهقان روز تحرک وفعالیت وپشتکاربکار وروز آغاز رشد وتکامل جامعه وکسب روزی حلال جشن میگیرند وروز دوم را بنا م روز معارفو با صدا در آوردن زنگ مکتب وخواندن ترانه هاومقالات مردم را به فرا گیری علم ودانش تشویق میکنندعلاوه ازینکه حرام نیست بلکهنیکو شایسته وثواب هم دارد.
  2. آ نا نیکه به این روز رنگ وبوی عقیدتی میدهند وبا بلند کردن جهنده ها بالای زیارت ها وانتظار بر آورده شدن خواستها وآرزو ها از مرده هااین عمل در روز نوروزشرعا ممنوع وجزء عقاید با طله وحرام است. روز حرام نیست مثل اینکه مقدس هم نیست اعمال ما یا حرام است ویا هم مقدس.
    حضرت علی ورم الله وجه میفر ماید هر روز ما نوروز وهم هر روز ما مهرجان ولی.ملا .بگفته اقبال لاهوریوواز شگفتی های این قرآن فروش ..دیده روح الا مین را در خروش….یکی ازین ملا ها سخنان حضرت علی را درین باره نقل نمیکنند..از شیوخ ومیوخ بعدی میگیوند.
     
    جشن نوروز مطلقا حرام نیست ::حدیث که از پیامبر بزرگ اسلام روایت شده فضیلت عید قربان وعید سعید فطر را از لحاظ ثواب وبر کت بر نوروز ومهر جان ثابت میکند  که در آن شکی وجود ندارد وپیامبر بزرگوار اسلام فرموده که دو روز بهتر را بشما آورده ام. عید اضحی وعید فطر.اما نگفته که من شمارا از خوشی وبازی درین روز منع میکنم ویا  اینکه حرام است.
  3. تشابه با مشر کین ویهود ونصارا:عدۀ بی خبر از دنیا میگویند این جشن مشر کین ویهود ونصارا است وما باید شبیه آنها نباشیم. در جواب شان باید عرض کرد که در دنیا امروز بغیر از کشور های اسلامی هیچ کشور کفری چه مشرک وچه یهود ونصارا نوروز را جشن نمیگیرند. اگر تشابه حرام است..استفاده شما از فیس بک ،استفاده از توپ وتفنگ وراکت که مال کفار است. سوار شدن بر موتر ها وتانک ها وپوشیدن دریشی های پلنگی همه شبیه کفار است باید استفاده نشود.
  4. کسا نیکه حدیث پیا مبر اسلامرا بر حرمت نوروز تا ویل وتفسیر کرده اند بیشتر بر بنیاد تعصبات قومی وزبانی بوده وحتی گفته اند خودرا شبیه اعجم ها نسازید.ولی باید عرض کرد که این طرز دید عدۀ از مفتی های عربی زبان وعربی نژاد بر بنیاد نژاد پرستی بوده وبر خلاف دید واندیشه پیامبر اسلام است..پیغمبر خدا فر موده( لو کان العلم معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء فارس) اگر علم به اسمانها آویزان باشد فرزندان فارس آنرا بدست میآورند. اگر نوروز حرام میبود شخصی امام ابو حنیفه درین زمینه فتوی میداد که نداده وعدۀ بنام حنفی توجیه وتحلیل کرده اند که با وصف روایت صریح از عملکرد حضرت علی رض ما آنهارا امام ومجتهد قبول نداریم و حق این توجیه وتحلیل را من هم مانند آنها دارم.

نوروز صیقل عقیده:نوروز نماد خلقت  نو : من عقیده دارم که روز های اول بهار ویا نوروز شاهد گویا ودلیل روشنی است بر زنده شدن بعد از مرگ  .درین فصل گیاه ها ونباتات درختان وگل ها  بعد از مرگ زمستانی دوباره زنده میشوند وعقیده مارا بر زنده شدن بعد از مرگ راسخ تر میسازد وباید درین روز ایمان مان قوی تر وعزم ما بکار وفعالیت راسخ تر شود.
حدیث که برخی حرمت جشن نوروز را از آن استنباط کرده اند: 1439 – عن أنس رضي الله عنه – قال : قدم النبي – صلى الله عليه وسلمالمدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : ( ما هذان اليومان ) ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر رواه أبو داود .
ترجمه: راوی اخیر انس رصی الله تعالی عنه روایت کرده : زما نیکه پیامبر اسلام از مکه به مدینه آمد:انصار در دو روز جشن وبازی میکردند: پیامبر ص پرسید اینها چه روزی اند ؟ انصار گفتند ما درین روز ها قبل از اسلام بازی میکردیم. پیامبر ص فر مود به تحقیق خداوند ج در عوض برای شما دو روز داده که بهتر ازینهاست( روز عید قربان وروز عید فطر}این حدیث در مسند ابو داود روایت شده…
 بر داشت ما این است که پیامبر ص بخاطر اینکه انصار فکر نکنند این اعمال ویا جشن به قبل از اسلام بر میگردد  وما از خوشی وبازی محروم شدیم پس بخاطر تسکین خاطر شان فرمود.ما هم عید داریم که علاوه از خوشی وبازی ثواب وبر کت هم دارد واز هر حیث بهتر ازین دو روز است. لذا مسلمانان در بر تری اعیاد اسلامی شک ندارند واما بر حرمت صریح چیزی ثابت نیست مگر اینکه تحلیل گران عربی زبان با پیچیدن به کلیمه مبدل ومبدل منه متروک بودن را ثابت کنند..
ترجمه نوروز در قاموس: وفي القاموس : النيروز : أول يوم السنة معرب نوروز . قدم إلى علي – رضي الله عنه شيء من الحلاوي فسأل عنه فقالوا : للنيروز . فقال : نيروزنا كل يوم ، وفي المهرجان قال : مهرجاننا كل يوم اهـ .
تر جمه: در قاموس عربی نوروز را روز اول سال عجم هاست.کسی درین روز یک چیزی مثلا شرینی ویا حلوای را به حضرت علی رض عنه پیش کرد.پس حضرت علی پرسید به چه مناسبت است؟ گفتند به مناسبت نوروز است .حضرت علی فرمود هر روز ما نوروز باد..ودر مهرجان هم همینطور گفت هر روز ما مهرجان باد..حضرت پیامبر وحضرت علی از افق قومیت وزبان به قضایا نگاه نمیکردند.لذا بر ترک نوروز تا کید نکردند اما مفتی های بعدی به تا ثیرات زبانی از شباهت با اعاجم منع کردند.
خیرً.مفتی های عرب تبار گفته اینجا لفظ خیر به معنی افضل التفضیل نیست.اگر افضل التفضیل شود آن ما قبل هم به درجه فضیلت داخل میشود.؟؟عجب .
مفتی های عربی زبان: عکس العمل حضرت علی کرم الله وجهه را قطعا استناد نکردند تنها به اما واگر پرداختند.مثلا گفتند.اگر کسی در این روز به مشرکی تخم بدهد کافر میشود>خوب درست اول مشر کین این روز را  تجلیل نمیکنند دوم در افغانستان مشرک کجاست؟ وسوم چرا به مشرک تخم بدهند…این توجیهات در افغانستان اسلامی مورد ندارد.
اجتهاد دیگر علماأ عربی  زبان: ازینکه حکماء وفلاسفه برابری روز وشب در نوروز ومهرجان وهم برابری سردی وگرمی هوارا به فال نیک گرفتن ویا تا ئید بر اصل توازن وبرابری .پس پیامبر خدا ج با آنها مخالفت کرده.این حرفها از نظر من هیچ منطق ندارد وپیامبر بزرگوار اسلام در همچو مسائل با حکما وفلاسفه دشمنی ومخالفت نداشته.پیغمبر ص قرآنی را به بشریت آورد که در آن آمده(وبالعدل قامت السموات والارض)
 ( فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما أي : في اليومين . ( في الجاهلية ) أي : في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام . ( فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد ) للتحقيق . ( أبدلكم الله بهما خيرا ) : الباء هنا داخلة على المتروك ، وهو الأفصح أي : جعل لكم بدلا عنهما خيرا . ( منهما ) أي : في الدنيا والأخرى ، وخيرا ليست أفعل تفضيل ; إذ لا خيرية في يوميهما . (يوم الأضحى ويوم الفطر ) : وقدم الأضحى ; فإنه العيد الأكبر قاله الطيبي . نهي عن اللعب والسرور فيهما أي : في النيروز والمهرجان
تحلیل : شارح عربی زبان. بجای مفهوم به الفاظ پیچیده میگه ب در بهاما به معنی ترک مبدل منه است یعنی نوروز ومهرجان ترک شود وهم شارح میگویند کلیمه خیر اینجا به معنی افضل التفضیل نیست.چون اگر افضل التفضیل شود معنی حدیث اینطور میشود نوروز ومهرجان هم شامل درجه فضیلت میشوند ولی عید اضحی وعید فطر بهتر است.در حالیکه آنها خوبی ندارند..خوب شارح بخاطر قومیت وزبان معنی خیر را هم مطابق میل خود ترجمه کرده ورنه چه حق دارد که بگوید خیر هر جا به معنی افضل التفضیل است واینجا نیست؟..در آخر طیبی گفته پیامبر ص نهی کرده از خوشی وبازی درین روز..شما ترجمه حدیث را در بالا دیدید کجا نهی کرده بود؟ این از شکم خود نهی را اضافه کرده چون عرب است ما باید بگو ئیم بلی این مغز خوانی کرده وحتی از حضرت علی کرم الله وجهه هم بهتر می فهمیده نعوذ با لله:واین شرح تا اخر تکرار میشود که  خوشی وبازی حرام..
نتیجه: متن حدیث پیامبر دلالت بر نهی وحرمت نمیکند..تنها بر تری دو عید اضحی ورمضان از لحاظ بر کت وثواب تذکر رفته ،حضرت علی رص گفته هر روز ما نوروز..که بهترین صحابی وهمراز پیامبر ص است.وهم امام ابو حنیفه که عالم ومجتهد بزرگ بوده قطعا در مورد حرمت جشن نوروز چیزی نگفته. آنچه شار حین اعراب گفته بر تعصبات قومی وزبانی استوار است…روز ها با اعمال خوب مقدس اند وبا اعمال بد نا روا.