آرشیف

2016-8-29

afrotan

گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری *

پیوسته به گذشته قسمت یکصدو بیست وپنجم :
میگویند شخصی را که تازه لایسنس دریوری را گرفته و در عرض یکسال چندین بار تصادف کرده بود به محکمه بردند ، قاضی محکمه به او گفت : آقا دیگر بسیار خراب کرده ای در فاصله یکسال چهارتا رهرو را زیر گرفته ای و این خلاف قانون است ، مردی که در محکمه حضوریافته بود با سادگی پرسید : آقای قاضی مگر مطابق قانون در طول یکسال چند تا رهرو را می شود زیر گرفت ؟ 

دوسه روز پیش بود که خبرتدویر اجلاس انجمن والیان بازنشسته افغانستان  را از وسائل ارتباط جمعی شنیدیم که آنها برای ختم مشروعیت دوساله ای حکومت وحدت ملی تاریخ تعیین کرده اند و گفته اند که با ختم میعاد دوساله حکومت وحدت ملی افغانستان این حکومت پس  ۲۹م ماه سنبله سال جاری غیر قانونی است و پس از آن مشروعیت ندارد ،

https://www.youtube.com/watch?v=gdCTLFoWQCM

 پیوست به آن یکی از مریدان خانوادگی خانقاه طریقه قادریه شریف شخص  خلیفه انورالحق احدی  رهبر خود خوانده اپوزسیون حکومت وحدت ملی یا جبهه نوین ملی  افغانستان که چهارده سال تمام از نازدانه های نظام کنونی مافیای شریف محسوب میگردید  وهمین اکنون نیز با حفظ تمامی امتیازات مادی فقط  بر مبنای  غریزهء و اعتیاد به قدرت و ثروت  یک تنه به میدان آمده اداره حاکم کنونی را مانند همکاران دیگر ایشان که از تربیون انجمن والیان سابقه افغانستان سخن میگفت حضرت انورالحق آغا نظام کنونی را از هم اکنون غیر مشروع دانیسته است ، 

ادامه مطلب در اینجا