آرشیف

2021-8-4

دوکتور صلاح الدین سعیدی

ګذشته ها را بايد  زنده ماند! 

 

روشنفکر !?که خط کش قورت کرده مانند خط کش سيخ  نشسته و تأکيد دارد که 《ګذشته برايم مرده!》خطاء ميکند  و تأکيد خطاء دارد! اګر منظورش به اصطلاح معنای سخن در شکم شاعر باشد(المعنا فی بطن الشاعر) در آن صورت سطح فهم من عام ملت و عام خواننده را در نظر نه ګرفته که باز هم خطاء رده!

تأکيد دارم که ګذشته برای من نه مرده و خوب زنده هم است و بايد هم  باشد!

کردن اشتباه و خطاء فرصت بخشش و توبه را دارد ولې تکرار آن نابخشودنی خواهد بود.

يکی از تفاوتهای  انسانها با ساير حيوانات درهمين بخاطر داشتن ګذشته چه از تأريخ و چه از حافظه و ګرفتن تجارت از نسل های قبلی به شکل مستقيم  است!   جويدن آنچه جويده شده ضياع وقت و خطاء است.

بسيار ساده تصور بکنيد به چوکی ايکه همين حالا برآن نشسته ايد اګر از دست آورد ګذشتګان استفاده نمی ګردید و ګذشته برای تان مرده بودبايد تمام مراحل رسيدن به اين متکا و چار پا و يا متکای آن را  در يک نسل نمی رسيديد و سپري کرده نم توانستيد! بلی دريک نسل خود در تفاوت از ساير حيوانات خود‌ را به اين انکشاف رسانيده نمی توانستيد! نموده که ممکن به چيزی به نام مثلا چوکی سه پا و بدون تکيه ګاه ميرسيديد!

پيشتازان و چيز فهمان  جامعه نبايد ملت را با تأکيدات نادرست به خطاء بکشانند! ګذشتهء ما بايد با کسب تجارت و آموختن از تجارب نيک و بد آن رهنمای امروز و فردای ما باشد!

لذا ګذشته نبايد برای هيچ يک ما مرده باشد!

اين ګذشته و زمان است که برای ما ثابت کرد که سياست نفيه و سياست يک حزبی د انتاګونیزم طبقاتی و تحميل عقايد, سياست های توتاليتهء ديروز و امروز خطاء اند!

ګذشته را بايد خوب به خاطر داشت و به خاطره و حافظه  سپردن ګذشته  نبايد به هيچ وجه  در  غرق شدن و انتقام  از آن باشد و يا تلقی ګردد!

و حال که همه ميدانيم بحث از چه قرار  است بايد ګفت که تازمانيکه در ستيج سياسی کشور تمامی نیروهای واقع جامعه در چوکات قاعده و قانون قابل تطبیق بر همه تنظیم نه شود, در آن جامعه صلح و استرار آمده نمی تواند!

و ما علينا الا البلاغ المبين

داکتر صلاح الدين سعيدی

3/8/2021