آرشیف

2016-9-5

دکـتـر بصـیر کامجو

کی صاحب این سرزمین است ؟ ، وکی مهاجم؟

 

کی صاحب این سرزمین است ؟ ، وکی مهاجم؟

تصویرازکابل پرس

 

باادای ادب ژرفترین احساس اخلاقی خویش را به همه شهروندان وفارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستند تقدیم می نمایم . درامان خدا باشید .
 
قابل توجه !
محترم عبدالرشید دوستم اُزبِک تبار ، ومحترم اشرف غنی افغان تبار، وسایر رهبران غیر پارسیان بدانند که ملت صلح خواه وآزادی پرورتاجیک درافغانستان با همه گروه های قومی  و فرقه های ملی و مذهبی ساکن این کشورــ برادری ، همبستگی وهمزیستی می خواهند و متعهد به تعادل حقوق شهروندی می باشند.
اما بدبختانه ، حرکت ناعاقبت اندیشانه وتُرک تبارانه وضد معیارهای همزیستی مسالمت آمیز آقای دوستم معاون اول رئیس جمهوری  ، در مخالفت با مسئله خاکسپاری شاه حبیب الله کلکانی در تپه شهرآرا که منجر به خشونت گرائید خیلی قابل تأمل است .
زیرا آقای دوستم خلاف نورم های حقوق شهروندی دراین حرکت ادعاء نموده است که تپه شهرآرا ملکیت پدران وی می باشد. این رویکرد خیلی ناآگانه وخنده آوراست . من به این اندیشه هستم که ایشان وسایررهبران قوم گرا از جنس مهاجمین هنوزتاریخ 5800 ساله سرزمین اجداد تاجیکان را درست نه خوانده اند . برای آگاهی نسبی همچو افراد وتنویر ذهنیت نسل جوان ،  نیاز است که با ایجازکامل تاریخ واقعی این سرزمین رابازگویی نمائیم تا آنها بدانند که : 
کی مالک این سرزمین است ، و کی مهاجم ومهاجر .
 
نخست :
تاریخ آغازفرمانروایی ملت آریان ( اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها ): از شاهنشاهی پیشدادیان بلخ باستان شروع تا ختم دوران حاکمیت شاهنشاهی غــــوریان ( 1215 میلادی )  بقرار ذیل :
 
1 ــ (حکمروایی پیشدادیان بلخ باستان اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها به مدت  2556 سال )
2 ــ ( حکمروایی کیانیان بلخ اجداد تاجیکان وپارسها حدود  300 ســال ) 
3 ــ ( حکمروایی هخامنشی ها اجداد تاجیکان وپارسها به مدت 220 سال)
4 ــ ( حکمروایی اشکانیان یا پارتها اجداد تاجیکان به مدت 471 سال  ) 
5 ــ (حکمروایی کوشانیان  اجداد تاجیکان  به مدت 345 ســــــال )
6 ــ (حکمروایی ساسانیان اجداد پارسها به مدت  427 ســــــــــــال  )    
7 ــ (حکمروایی سردارمقاومت ابومسلم خراسانی تاجیک زیاده از 10 سال )
8 ــ (حکمروایی طاهریان اجداد تاجیکان به مدت 52 ســـــال  )
9 ــ (حکمروایی صفاریان  اجداد تاجیکان به مدت  141 ســــــال ) 
10 ــ (حکمروایی سامانیان اجداد تاجیکان به مدت 180 ســـــــــــــــال )   
11 ــ (حکمروایی غوریان اجداد تاجیکان به مدت 67 سال ) 
 
که مجموعاً 4769 ســال و اندی ، در سرزمین آریان یا ایران بزرگ فردوسی  فرمان رانده اند ، که پهنای جغرافیایی سیاسی آن از سین کیانگ و تاشقورغان چین امروزی شروع ، به امتداد  کشمیر وسند تا دریایی مدیترانه قرار داشت  ، و جمعی ازکشورهای امروزی  : 
تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، افغانستان ، پاکستان ، ازبکستان ، ترکمانستان ، ایران امروزی، آذربایجان ، ارمنستان ، گُرجستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، را در بر می گرفت .
 
اما دردا که ! این سرزمین پهناور (تاجیکان وپارسها وکُردها ) با هجوم های مرگبار و ویرانگر مهاجمان بخاک وخون یکسان گردید وتاامروز در آتش جهل غاصبین می سوزد. واین مهاجمین عبارت بودند از :
یک ــ هجوم آوردن آشوربانی پال به ایران بزرگ در (646 قبل از میلاد)
دو ــ هجوم آوردن اسکندرمقدونی در(334 قبل از میلاد)
سه ــ هجوم آوردن اعراب در (537 میلادی )
چهار ــ هجوم آوردن تُرکان غزنوی در(999 میلادی )
پنج ــ هجوم آوردن تُرکان سلجوقی در(1030 میلادی )
شش ــ هجوم آوردن تُرکان فرختائی در (1141 میلادی )
هفت ــ هجوم آوردن تُرکمانان غُز در (1156 میلادی )
هشت ــ هجوم آوردن مُغولها در (1220 میلادی)
نُه ــ هجوم آوردن تیمور در(1381 میلادی )
ده ــ هجوم آوردن افغانها در(1720میلادی)
وده ها تهاجم خارجی دیگر ای که به بخش های پارچه ، پارچه شده ایران بزرگ در سه سدۀ پسین صورت گرفته است.
حالا شما دوستان قضاوت نمائید که :  کی صاحب این سرزمین است  ، وکی مهاجم . آفرین به بُردباری وشکیبایی وهمگرایی تاجیکان این بومی ترین ملت سرزمین خورشید.

بااحترام
دکتربصیر کامجو
Dr.basir kamjo
04 .09 .2016 میلادی