آرشیف

2021-4-15

رسول پویان

کیش عشق

 

دل فسرده یی را گر به خنده شاد کنید

نشاط و جنبش و دل زندگی زیاد کنید

 

تـرانه یی که نـوازد گـوش دل هـا را

بـه جـای گریـه و انـدوه دل نماد کنید

 

ربـاب و تنبک و تـنبور محفـل آرایند

بـه نـغــمـۀ دل مطـرب اعـتـمـاد کنید

 

ز خشم مفتی و شیخ دغل به پرهیزید

به مهر و نرمی دل تا که اعتقاد کنید

 

صـفـات ایـزد دانـا هـمـه بـُوَد نـیـکـو

اگر که دیده ودل خالی از تضاد کنید

 

کـتـاب راز بـقـای طبیعت ار خوانید

زنوحکایتی از آب وخاک و باد کنید

 

گـشـاده بـاد مســیـر تـکامـل انـســان

بـرای رفــع مـوانــع اجـتـهـاد کـنـیـد

 

در تعصب و افـراط را کنید مسـدود

در مـبـــارک آزادگی گـشــاد کـنــیـد

 

زلال چشمۀ دانش همیشه روشن باد

روان خـامـۀ دل را یـم سـواد کـنـیـد

 

به کشوری که زبـان و قلم بُـوَد آزاد

پذیـره آیـد هـرآنـچـه که انـتـقـاد کنید

 

کسی به باورو ایمان کس ندارد کار

چه حاجتست که با زور ارتـداد کنید

 

به اصل گوهرانسان اگرشود رجعت

حذر ز وسـوسـۀ قـومی و نـژاد کنید

 

همیشه عشـق بُـوَد منـبـع انـرژی زا

به هر طریقی که پیونـد با مراد کنید

 

دل شکسته و هجران کشیده گر یابید

ورا به لطف ومحبت هماره یاد کنید

 

به کیش عشق دلی را اگر کنید خرم

فزون ازانکه هزارمرتبه جهاد کنید

 

30/10/2019

رسول پویان