آرشیف

2017-2-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کور و خر پنجه

اخیرا ملا سعد یار یکتن از چهره های شناخته شده ی مخالف حکومت محلی غور نظر به مریضی که عاید حالش شده بود او میتوانست به ایران سفر نمایید و خیلی به سادگی هم میتوانست به کشور همسایه و مهاجر پرور پاکستان جهت درمان درد سفر کند "گورو گردن کسانی که میگویند و راست دروغش نیز به دوش انها" ملا سعد یار چهره سرشناس غرچستان خواست و از حکومت محکم و قوی محلی غور تقاضا به عمل آورد تا در شهر فیروزکوه زیر نظر طبیبان خوب خود که به همه انها شناخت دارد درمان گردد،
 
حکومت محلی غور" لبیک، لبیک و ثم لبیک " گفتند امنیت محترم ملی به بدرقه اش رفتند و مهمان مابانه با خود در شهر فیروزکوه احترامانه حمل فرمودند و اکنون بعد از عملیات شفایاب گردیده و زیر درمان بیشتر به قرنتین در شفاخانه به سر میبرد و زیر درمان قوی طبیبان خوب مان که به انسان و سلامتی انسان می اندیشند بدون تبعیض به سر میبرد: مگر حکومت قوی محلی ما" پت ارقه"  نموده صاحب نظران در چهار سوق های شهر فیروزکوه این نظر را به مردمان شهر برودکاست نمودند که دور از حکومت محلی ما در غور بعد از شفایابی ایشان را به بازداشت قرار می فرمایند.
مهمان داری این نیست که تحلیل گران چهار سوق ها ابلاغ فرمودند حکومت محلی غور مهمان نواز، مهمان دوست و به مهمانش چنین ظلم را که ابلاغ گران ابلاغ نمودند عطا نمی فرمایند و راه روش مردمان مهمان نوازی فیروزکوه را زیر پا نمی فرمایند و با مهمان هیچگونه محبت را دریغ نخواهند فرمود!!!……

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی 
از شهر فیروزکوه