آرشیف

2017-8-13

mazizi

کوتاه سخنی با مشاورین فرهنگی ورسانه ئی جناب آقای گلب الدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از اینکه مطلب مختصری را پیرامون موضوع فوق بنویسم ، لازم میدانم که بدوستان وخوانندگان صفحه ام اعلام بدارم که بنده از همان روزهای اول سر وصدا های آمدن اقای حکمتیار به پرو سۀ صلح وختم جنگ ، خیلی خوشبین بوده وزیاد هم استبقال کردم وبر خلاف یکتعداد از شخصیت ها وافراد فرهنگی جمعیت وسایر احزاب اسلامی خوشبینی من براین امر بیشتر ازهمه بوده ودلایل زیاد از لحاظ دینی وسیاسی وضرورت مبرم اجتماعی و…..در نزد من وجود داشت وحتی از دوستان نزدیکم در سر تاسر در افغانستان وکشورهای خارج درخواست کردم تا ازین پروسه حمایت شده وحتی از کسانیکه نوگ قلم تیز بر علیه حزب اسلامی وشخص آقای حکمتیار داشتند ؛ خواهش نمودم تا بیش ازین درین راستا قلم فرسائی نکنند والحمد لله برادران وخواهرانم چنین کردند و این پروسه موفقانه به پایان رسید وحکمتیار صاحب بالآخره بکابل تشریف آوردند

هر چند اکثریت اعضای دفتر مرکزی حزب اسلامی وشورای اجرائیه حزب از همان ابتدای تاسیس حکومت مجاهدین در کابل با حکومت استاد ربانی وکرزی وداکتر اشرف غنی اشتراک ورزیده و سهم بزرگ ووجایگاه بلندی هم داشتند

اما با آمدن جناب حکمتیار ویکتعداد دیکری که در پیشاور بودند این پروسه موفقانه انجام شد

همه فرزندان نهضت اسلامی از ورود آقای حکمتیار وهیئت همراه شان بکابل استقبال کرده وامید وار بودند تا این شخصیت بزرگ جهادی وهمسنگر دیرین واسبق شهید استاد نیازی وشهید استاد ربانی وشهید حبیب الرحمن وشهید مولوی حبیب الرحمن وشهید مسعود وهمسنگر قافلۀ میلیونی شهدای افغانستان ، با تجربیات واندوخته های که از فراز وفرود نهضت اسلامی واز اتفاقات تلخ وشیرنی که از شکستها وکامیابیهای دوران مبارزه داشته اند ، با ورود خویش بکابل باب وصفحه جدیدی را برای نجات افغانستان از بحران وتلاش برای وحدت ملی بگشایند وبرای انسجام و وحدت تمام احزاب اسلامی و در راس وحدت تمام عناصر نهضت اسلامی که د رچوکات تنظیمهای حزب وجمعیت واتحاد وحزب مولوی صاحب خالص ومولوی صاحب نبی وحضرت صاحب وپیر صاحب گیلانی وحتی مخلصین نهضت که در بین احزاب ویا احزاب اهل تشیع بودند نیز اقدامات عملی ورسانه ئی و فرهنگی گام های موثری بردارند ، تا ازین پراکندگی وسردرگمی مجاهدین ومتفرق شدن بیشتر شان جلوگیری شود.

در شرایطیکه استاد ربانی شهید شده وقبل از آن انجینر مسعود وبسیاری از سران نهضت در زندان پلچرخی شهید شده بودند وبعد از دورۀ حکومت کرزی قوماندهای بزرگ وارشد جهاد در سر تاسر افغانستان گلچین و شهید شده بودند ودر شرائطیکه مولوی خالص ومولوی صاحب نبی وپیر گیلانی هم بدرود حیات گفته وحضرت صاحب مجددی هم نظربه کبر سن ومریضی دیگر توان وشمه حضور در صحنه های سیاسی را ندارند وتنها استاد سیاف بعنوان یگانه موی سفید ویاد گار وابسته به نهضت اسلامی که مریض اند حضور فعال ونسبی دارند ، از جناب انجینر صاحب انتظار میرفت تا ایشان با باز کردن صفحه جدید سیاسی ، پرونده ودوسیه تمام رویداد های تلخیکه در دوران تاسیس حکومت مجاهدین در کابل صورت گرفته بود ، بسته نگهداشته ودر صدد جلو گیری از تکرار وقایع تلخ گذشته بر می آمدند .

ایشان می بایست با همه وارثان نهضت اسلامی تماس ورابطه تنگاتنک بر قرار گرده وراه ورسم تازه ای را که افق روشنی برای نجات افغانستان از بحران ترسیم میکرد ارائه میکردند

ایشان میبایست با همه با بزرگان ووارثان احزاب جهادی جمعیت – مولوی صاحب خالص واستاد سیاف وحضرت صاحب وپیر صاحب و…..دیدوباز دیهای خاص داشته وراهی را برای نزدیکی وتقرب همه وارثان جهاد خط ونشان می کشیدند

از ایشان انتظار میرفت تا براساس نیاز وضوررت مبرم سیاسی سران همه اقوام وملیت های مختلف افغنستان اعم از پشتون وتاجیک و وبلوچ و ازبک وهزاره و……دیدار داشته واز آنها به بعنوان تاثیر گذارن بزرک اتحاد ووحدت ملی استقبال کرده واز آنها درخواست کمک میکردند واز مشورتهای آنها استفاده میکردند

ایشان می بایست با علمای بزرگ ومشایخ کلان افغانستان دیدار خاص داشته واز نصایح وداشته های تاریخی آنها بهره میبردند

از ایشان انتظار میرفت تا ضمن دیدار به همه طیفهای مختلفه سیاسی ، نباید در مجالس شان افراد فاشیست وزبان پرست و….منحرف از آدرس خانه ومنزل وملاقات خصوصی شان بآدرس دیگر اقوام وملیتها وزبانها بکسی اهانت صورت میگرفت ویا سخنانی ارائه می شد که دیگران را مکدر میساخت

از ایشان انتظار میرفت تا برای تامین صلح وامنیت وختم جنگ با طرفهای طالبان باب مذاکره را باز میکردند تا طالب دست از جنگ کشیده وبیش ازین سبب ویرانی وبربادی افغانستن نمی شدند

از ایشان انتظار میرفت تا بعنوان واسطۀ وصل بین دولت واپوزیشن نقش داور صلح وتقرب را ایفا میکردند ، زیرا نه همه کار های که در دولت انجام میشود قابل دفاع است ونه هر خواسته ایکه از طرف اپوزیشن ومخالفین دولت پیشنهاد میشود منطقی است

وجناب حکمتیار صاحب با این جریانات بعنوان یکطرف ثالث میتوانستند نقش فعال ومثبت داشته باشند نه اینکه بصورت یک دنده از دولتیکه هزار نقص وعیب دارد دفاع کنند

از ایشان انتظار میرفت تا بهیج صورت در خطاب خویش بحث های زبان وقومیت وملیت را مطرح نکرده وحتی در همه صحبتهای خویش توازن سیاسی بین زبانها واقوام وملیتهارا مد نظر میداشتند

حکمتیار صاحب نسبت به کرزی وداکتر اشرف هزار مرتبه بهتر فارسی صحبت کرده میتوانند وحتی گفته میتوانم که دربین فارسی زبانها هم تعداد کمی خواهند توانست مانند آقای حکمتیار فارسی صحبت کنند چه بهتر که در صحبتهای خویش این امر را همیشه مراعات میکردند

از حکمتیار صاحب واقعا انتظار نمیرفت تا بر کار برد اصطلاحات فارسی حسایت نشان میداد ند زیرا آقای حکمتیار خود خواهند دانست که زبان فارسی متعلق بایرانیها نیست این زبان مشترک افغانستان وتاجکستان وایران است

مثل اینکه پشتو زبان مشترک افغانستان وایالت سرحــد پاکستان است

پا فشاری و تا کید بالای کاربرد اصطلاحات وکلمات زبانی( پشتو وفارسی ) دور از شان هر مسلمان وخاصتا رهبران جهادی ودر راس آقای حکمتیار است

استعمال وکاربرد کلمات دانشگاه ودانشجو وودانشکده …..که ریشه های فارسی دارند برای دین وفرهنک وتاریخ این سرزمین مشکلی ایحاد نکرده و بنیاد این کشور را ویران نمیکند زیرا در اصل این کلمات فارسی اند و ربطی بایران وتاجکستان وافغانستان ندارند

مانند اصطلاحات ربان پشتو که در پیشاورپاکستان وپکتیا وقندهار تفاوت دارند و ریشه های زبانی شان همه یکی وپشتو است

آقای حکمتیار باید بدانند که بنیاد این کشور را نفوذ دستگاه های ووزارت اطلاعات وسپاه ایران در افغانستان ونفوذ ایران در اکثر رسانه های داحل کشورما وتاسیس ده ها مرکز اطلاعاتی در تحت نام عرضه خدمات درمانی ( کمیته امداد امام خمینی وهلال احمر ایران ) ویا سایر نهاد های فرهنکی ویا تاسیس نمایندگیها ودفاتر آخوند ها ومراجع مذهبی ودینی حوزۀ قم ونجف در افغانستان تهدید میکند

کلمات دانشجو ودانشگاه ویا دادستان افغانستان را ویران نمی کند

جناب آقای حکمتیار باید بدانند که گسیل چدین هزار نفر نظامی در چوکات یک ارتش منظم و آموزش دیده سی چهل هزار نفری از هزاره های افغانی که بجنگ سوریه در چوکات تشکیلات نظامی تیپ فاطمیون فرستاده شده بودند واکنون آنهارا بافغانستان میفرستند بنیاد این کشور را مانند سوریه وعراق ویران خواهند نمود وبراین امر با دولت افغانستان داخل تفاهم می شدند وراه وچارۀ علاج جستجو میکردند

کار برد کلمات فارسی وپشتو بهیچ صورت فرهنگ افغانستان را خراب نمیکند اما تا سیسات وبنیاد های که نفرت مذهبی ودینی در افغانستان خلق کرده وبر اصحاب ویاران پیامبر توهین ودشنام روا میدارند وبر ناموس رسول الله اهانت میکنند بنیاد این کشور را ویران ومنهدم خواهند نمود .

کار برد واصطلاحات فارسی وپشتو هویت وتاریخ واستقلال این کشور را برهم نمی زند

ولی گسیل میلیونها دالرپول از وزارت اطلاعات وسپاه ووزارت ارشاد وفرهنگ ایران وتوزیع آن به رسانه های صوتی وتصوریری والکترونیکی وابسته به حلقه های سیاسی وفرهنگی وتبلیغی ایران در افغانستان وحتی گسیل میلیونها دالر به افراد واشخاص دولتی واحزاب مختلف افغانستان بزرگترین آفت وبلای خانمان سوز را برای این کشور ووحدت ملی واستقلال این کشور بوجود خواهند آورد
این مختصر توصیه بنده به مشاورین فرهنگی ورسانه ئی جناب اقای حکمتیاربود که بصورت صاف وپوست کنده خدمت شان ارائه شد

امید است این مشاورین فرهنگی این پیام را بایشان برسانند

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

وما علینا الالبلاغ

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم

تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال

—————-

م – ع – عزیزی

11-08-20
——————————-
صحبت ویدیوئی جناب آقای حکمتیار  که از طرف تلویزیون ژوندن ولمر پخش شده بود 

https://www.facebook.com/646538165464279/videos/1366977630086992/?hc_ref=ARS7hYFYBMkWKolrm32TzwZJA0TmLs6Umr_VGhZIZIVnIYbjbItNheO_iNSrW4YUl3I