آرشیف

2017-9-12

گل رحمان فراز

کهنسال ترین استاد مان درگذشت!

کهنسال ترین استاد مان درگذشت!

حدوداً چهار سال است که در قالب دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه کابل مصروف آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ام. برای ادامه دروس به روش منظم، پیشبرد اصول آموزش به شکل اساسی و به منظور با سواد شدن الی ختم دروس دانشگاه نیاز به تحقیق، مطالعه، آموزش و پشتکار است که هر دانشجو باید بدان توجه نماید.
تحقیق، مطالعه و پژوهش زمانی امکان پذیر است که دانشجو توان پرداختن فیس انترنت، خریدن کتاب را داشته باشد و محیطی برایش مهیا گردد که بتواند دروس را به خوبی به پایان برساند و نتیجه مطلوب را از آموزش چهار ساله اخذ دارد. نانسی قلب مهربان، رفتار دوستانه و اندیشه جاویدانه داشت. او به افتخار دهه های جنگ را در افغانستان سپری نمود تا حد اقل برای محصلین فرصتی را مهیا سازد ولی از هیبت توپ و تفنگ هراس نکرد و همان بود که حالا اثری از وی به نیکویی در افغانستان بجا گذاشته شده است.  
سهولت های کلی آموزشی و درس خواندن برای دانشجوی دانشگاه کابل بصورت معیاری مهیا است. دانشجو دانشگاه کابل فقط به نیروی حرکت و توان تلاش نیاز دارد تا بتواند از سهولت های فوق توسط خانم نانسیدوپری، پژوهشگر و تاریخنگار آمریکایی که بیشتر از ۶۰ سال در کنار مردم افغانستان زندگی کرده و پژوهشهای زیادی در رابطه به فرهنگ و تمدن این کشور انجام داده است که تأسیس "مرکز منبع معلومات افغانستان" می باشد.
امروز خانم دوپری به عمر ۹۰ سالگی به اثر مریضی که داشت، در شهر کابل درگذشت. خانم دوپری در راستای آزادی بیان و نیز تاریخنگاری در افغانستان کارهای موثری انجام داده است. او مرکز منبع معلومات افغانستان را در دانشگاه کابل ایجاد کرده که در میان دانشجویان پژوهشگر و خبرنگاران از ارزش ویژهو اهمیت خارق العاده برخوردار است.
خانم نانسی واقعاً به نسل جوان و طبقه دانشجو کمک فراوان نموده است. از کلیه تلاش های شان برای مهیا سازی سهولت های تحقیقی و آموزشی برای جوانان متشکرم و قدردانی می کنم.