آرشیف

2023-1-15

دوکتور صلاح الدین سعیدی

کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندګان آمریکا تحقیق در بارهٔ خروج از افغانستان را آغاز کرد! 

 

واقعیت أمر چنین است که وارد شدن و خروج هردو خطاء بود. مرجع ترور و دهشت در پاکستان امروز و ایران اما وارد شدند به افغانستان! 

واقعیت امر چنین است که انتخابات در آمریکا در پیش است و ایشان با آغاز چنین تحقیقات آشک خود را میپزند، درد و غم مردم افغانستان ، غم تراژیدی من، هموطن و مردم و وطنم برای شان اساس نبود و نیست! و چنین غم را اصلا در سر ندارند!  واقعیت این است که افغانستان را کمیتهء مشترک از هر دوه حزب حاکم  در امریکا با پاکستان کذاب و دشمن مردم افغانستان نیروی ارزان جنګی طالب و در عمل غنډ ضربهٔ منطقه به معامله ګرفتند و پاکستان مجری این جنایات مرحله به مرحله بود و هست! 

طالب  و سایر عمال افراطی به استقامت  دادن پاکستان  نظام و همه چیز  را در افغانستان سقوط دادند. 

حال نوبت تجرید  و بذدنام کردن اسلام  و طالب   و ریشخند سازی حاکمیت و فکر حاکمیت اسلامی و طالب و بعد براندازی طالب  با مجموعهٔ عساکر کشور های اسلامی  در زمین و استعمال طیارات امریکا از فضا، در مقابل دالر  و کسب بخش از طالب به جانب خود است و تراژیدی ادامه  خواهد داشت و دارد! 

عمال سابق حاکمیت بیست سال ګذشته که سنه و تأریخ شان ګذشته دیګر خیال به باد رفته را از سر بکشند و چند یتیم و یسیر هم خواب کرسی های به باد  رفته را دوباره نه کنند. همه میدانند که در عقب این فیګور ها همان مهره های سوخته و امتحان داده قرار دارند! بلی ایشان صرف دست پاک و یک فکتور ضعیف فشار باقی خواهند ماند. بقیه کار را دالر و هفته ۴۰ میلیون دالر اپراتیفی  علنی و سری میکند. طالب میداند که امکانات مالی ایکه امریکا داده میتواند، روس و چنین داده نمی تواند. آخر اقتصاد یک کالیفورنیا مساوی به اقتصاد روسیه است. برتری و امکانات نظامی روسیه بحث جدا است! 

بلی بخش از طالب کما کان در خدمت باقی خواهند ماند و دارد و ممکن است که وریانت به خون غرق شدن خطهء ما  برای  جلوګیری پیشرفتهای چیینی به خون غرق خواهد شد. 

 

چنین سناریو ها روی دست اند و جنرالان پاکستان برای نجات خود به هر جنایت و پستی حاضر اند! 

 

بر ماست و باید و باید متحد و متفق شد که  مانع تحقق چنین سناریو های کشنده برای مردم افغانستان شد! چتر بزرګ تمام احزاب، سازمانها و شخصیت های مستقل سیاسی در چوکات مدافعان منافع ملی افغانستان مانند یک چتر غېر حزبی با رهبری دسته جمعی چنین مرکز و صدای ملت و آدرس خیر و دفاع از حق و یک صدای ملت مظلوم  افغان  در عالم اسباب به عون الهی شده میتواند اګر همت بیشتر به خرچ دهیم! چنین توانایی ها در ملت افغان موجود است! و تا حال کادر های با عزت و با اعتبار درین چتر و چوکات جمع شده اند که باید وسیع و سراسری شود! 

باېد ادای رسالت کرد! 

از تفاوت های سلیقوی و بګو نه ګو های دیروز باید ګذشت و شهامت عفوه و ګذشت را باید داشت! حلیم و بدون بلند پروازی و  بدون در جان زدن باید با احترام متقابل در مسایل مطرح به مردم و وطن متعهد ماند و برای نجات آن به هر ګونه تلاش و جد و جهد مشروع، علمی، منطقی و انسانی رفت! 

مشکل افغانستان حل شدنی است اګر کار را به اهل آن سپرد و چنین توانایی در وجود افغانها وجود دارد! بلید دست به کار شد! 

و ما علینا الا البلاغ المبین 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸