آرشیف

2015-2-5

محمد رسول سعیدی

کلینیک دولتیار یـــــــا خانه ملا نصرالدین

  

در مرکز ولسولی دولتیار یک باب کلینک جامع ( B H C   ) بطور پخته واساسی اعمار گردیده که ازطرف موسیسه (  C H A ) ازهمه امورات آن به شمول معا شات پرسونل ادویه وغیره  تمویل می گردد برای مدت چندین سال می شود که همه کلنیک ها ی ولایت غور ، مصارف انراموسسه مذ کور به عهده دارد که تا حدود مردم رضایت داشته اند کموبش مریضانی شان تداوی می شد ومشکل کمک های اولیه شان رفع می شد اما از نگاه تشکیلات صرف یک داکترازطبقه  اناث کمبود دارند که این مشکل در غور سراتا سر ی است که حتی در شفا خانه ولایتی هم به همین مشکل مواجه هستند که مریضان زنانه را مرد ها می بینند امید که در آینده ها این مشکل حل شود .من شخص خودم بتاریخ ۱۸ سرطان در کلینک رفتم هر مریض که بیرون می شود یک نسخه بدون ادویه بدست شان گرفته است ودر بیرون سر وصدا دارند که مایان توان خرید این دوا را نداریم این نسخه راچی کنیم واز کی قرض بگیرم که اولاد های خود را تداوی کنیم وحرف های زشت برای پرسونل کلنیک می گفتن اگر دوا نمیده هید کلنیک را بسته کنید که ما هم بخود به فهمیم سری وقت اولاد ها ی خود را در کدام جای دیگر ببریم یا اینکه تداوی خانگی نمایم  من برای شان گفتم که  پرسونل گناه ندارد کسی دوا برای شان روان نمی کنند این ها چی کار کنند ممکن  چندین بار در مرچع مربوطه را پور داده باشند اما کسی گوشی شنوا ندارد چاره چی است راه حل چه است من فکر کردم ممکن که مرجع مربوطه هم نداشته باشد اما وقت که من در چغچران آمدم دیدم که زیر خانه تعمیر شان مکمل پور بود وحتی در بیرون از تعمیر در آفتاب سوزان کارتن های ادویه چیده بود من نمیدانم که این ادویه در کجا می شود وبرای کی ها توزیع می گردد من بعضی کسانی رااز ولسوالی تولک وشهرک وساغر می شناختم از آنها چویا شدم وآنها هم شکایت داشتن ومی گفتن ادویه که یک مشکل مریض حل شود  در کلنیک ها موجودنیست صرف همان قدرمی شود که یک ریزش ،اسهال وغیره مریضی های فصلی را حل نماید وبس  بازهم خوب است  مشکل اولیه شان مرفوع می گردد .اما از ولسوالی لعل وسرجنگل یک تن بنام محمد عارف جویا شدم گفت دوقلم دوا درشفاخانه ولسوالی  لعل موجود است وبس ودرلسوالی مذکور چندین با ب کلینک دیگر در قرای اطراف ولسوالی است که هیج نوع ادویه در آن کلنیک ها موجود نمی باشد ونمی دانم دلیل چه است وچرا مقامات توجه نمی کنند .

به قول یکی ازپرسونل کلنیک ولسوالی دولت یار که نخواست نامش پخش شود گفت برای کلنیک ولسوالی اضافتر از ششما ه شده که هیچ نوع ادویه که بتواند مشکل یک مریض را رفع کند داده نه شده است صرف اگرکدام وقت هیئت از طرف صحت عامه بیاید یک روز پشتر یک مقدارادویه را آورده در استاک فارمسی جا بجا می کنند وآنها خلی شود دو الی پنج روز بشتر از ان دوام نمی کند وبرای هیئت موظف طور وانمود می کنند که دوای ما یان کم ماند ه وبزودترین وقت ادویه برا ی شان روان می کنیم وتا هنوزکدام ادویه قابل چشم گیری که نیازمندی  کوچکترین نوع امراض را مرفوع کند  در کلینک ندیده ایم .

مردم مایان را بار بار اخطار میده هند که ادویه ندارید وازهیچ مرجع هم تقا ضای کمک نمی کنید بخاظر چه در اینجا نشسته اید معا ش می گیرید وخورده خواب هستید از حال ماه مردم غریب خبر هم نداریداین تعمیر خالی را چی کنیم به سر خود بزه نیم یا به سر شما اگر ماه توان خریدن ادویه ر ا می داشتیم پش شما کارنداشتیم که می آمدیم داکتر های شخصی زیاد است واحترام هم می شویم ومریض ما هم بخوبی نداوی می شود .اما کلنیک یک  نسخه خالی را برای مایان میدهد ومی گوید ما دوا نداریم بروید از بازار بگیرید .
شخص مذکور که در کلنیک کار می کند وی می گفت اگر دوا برای مایان روان نه کنند احتما ل زیاد که مردم علیه کلنیک تظا هرات کسترده را براه اندازد ازمقامات بالا خواهشمندیم که در این باره توجه جدی نمایند.