آرشیف

2014-12-30

مهران مهران

کــــــــاش مــــی شـــــــــــــد

کـاش مـی شــــد ایــن دلـــم آبـاد بـود 
 نــفـــرت و غـمـهـا بـه دسـت بـاد بود 

 کـاش مـی شـد دل فراموشی نداشت 
 حـرف هـای گلرخان جوشی نداشت 

 کـاش مـی شـد مــوج راز زنــدگــی 
 مــی پــریـــدن بــر فـــراز سـادگــی

 کاش می شد موج ها مهمان شوند 
 در مـیـان کـولـه هـا پـنـهـان شـوند 

 کاش می شد عاشقان غمگین نبود
 خـون عـشاق بر زمین رنگین نبود 

 کـاش مـی شـد زیــرچـطـر زنـدگــی
  بـا تـو بـاشـم یـکـدمـی در بـنـدگـی 

کـاش مـهـران خـاک پـای یاربود
   بــرزبــان عـاشـقـان تـکـراربـود