آرشیف

2024-2-16

محمد آصف فقیری

کرزی شناسی٬ چراغ فردا

 

روباه بازی ها در مقابل قدرتهای جهانی در بستر ترسیم آفرینی های چون زیکزاک٬ ضرورت کشور جهان سومیست که خدا خواسته باشد سیر توسعه کنند………!

کرزی و آمریکا ستیزی میان شیرین:

کنوانسیسون وین جایگاه بلندی به ارزش های درون کشوری داده٬ بطور مثال: اگر معاهد بین المللی با قانون اساسی در تضاد قرار گیرد معاهده ابطال نمی شود و در صورت با ارزش های بنیادین کشوری در تضاد قرار گرفته باشد معاهده ابطال است. پس با فیکور گرفتن امضاء نکردن قرارداد استراتیژی با آمریکا٬ معاهد را با برگزاری لویه جرگه همان ارزش کشوری قوت بخشید که رییس جمهوری بعدی تا آخر دوره بودن هم٬ متعالیست.

 

احیای مجدد شاهی مطلقه و فردا أفغانستان:

بیدون شک کرزی و مجموعه شان٬ با الهام گرفتن از مشروطه خواهی ناکام شاه امان الله و دهه دموکراسی ظاهر شاه به آمریکا این قناعت را می دهند و داده اند. که أفغانستان با دموکراسی اداره نمی شود. و عساکر نظامی آمریکا را٬ دوباره در بکرام مستقر می کنند – در این حالت امارت طالبانی و یا احیای دوباره خدا شاهی عبدالرحمن تکرار می شود.

 

پسا پایداری طالبان:

طالبان پاکستانی و ابطال سرحد دیورند – در این مورد بازهم٬ در محاسبه منفعت و آمریکا و دیگر قدرت ها را٬ قناعت خواهد دادند. و آنها در برابر منافع شان٬ حافظه دوستی با هیچ طرفی الخصوص در شرق ندارند.

 

قوت این اهداف:

مجموعه توده در تضاد طالبان٬ فاقد برنامه و هدف – شعارهای بیدون خرد سیاسی٬ که اگر در عمل و یا أراده جریان پیدا کند به مثابه خودکشی سیاسی بوده که در حال حالت: بطرف نیرو به سوی هدف شان می شود – مگر اینکه فلسفه و حکمت را هضم کرده و هدف را در دست داشته وارد جریان سیاسی شوند.

بیشتر بخوانید: http://mashal.org/blog/پول-هفته-وار-به-کجا-خواهد-انجامید؟/

 

محمدآصف فقیری