آرشیف

2015-1-13

عصمت الله راغب

کجا شد سهم پنجا پنجا تاجکها؟ آیا تاجکان هم وکیل دارند!!

پس ازصد روز انتظار سرانجام، کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به قیادت غنی اعلان شد. تاخیر دراعلان کابینه درحالیکه نگرانی های زیادی ملت را درپی داشت اما امروز پس ازمعرفی بیست پنج تن نامزد وزیران به شمول رییس بانک مرکزی ورییس عمومی امنیت ملی،ازسوی رهبران حکومت وحدت ملی این کابینه بر یک مفهوم کاملا تناقض نما ترتیب داده شده بود که مطابق به  چرخش زمان با دو پیامد کاملاٌ مغایر با شعارهای سهم پنجا پنجامردم تاجکها، که شهرت امروزی این گوسپندان محتالین هم مدیون همین ملت قهرمان وحماسه آفرین تاجکهاست اعلان شد.،اما امروز یک باردیگر برآرمانهای ملت تاجک تباران وآن افتخارآفرینان که جانهای خود را وقف حق طلبی وعزتمندی این جامعه کردند، دراین مقطع اساس، این مارآستین برتمام فضیلت مندی وحماسی آفرینی ما خط بطلان کشیده وکاملاٌ یک جانبه به همان ایده مغرضانه پشتونیزم خویش برما ملت فریب خورده ی تاجکهانگاه کردند وما تاجکان را دوراز هرنوع انصاف چی به اساس شایسته سالاری وچی درترکیب قومی،ازحکومت بابایی خویش منزوی ساختند،( تواضیع های دشمن مکر صیادی بود بیدل : که خم خم رفتن صیاد زبهرقتل مرغان است) جان سخن این، اعلان کابینه برای آنهای که ازسابق دغدغه ی اکثریت را درسرداشتند مایه مباهات وخنده زا، اما برعکس بر درجه دوم های خراسانی که ،همه افتخارات شان امروز زیرپاه است گریه زا بود. تاجکان تاجای قبل ازاعلان کابینه، اندکی برمبنای وعده های چرم این گرگ ملفوف با لباس میش که خود را تاجک تبار معرفی میکرد واز هویت پشتونیزم خود منکر بود، خوش بین به پروسه نگاه میکردند،اما  گذشت زمان آهسته آهسته چهره این مزور را که بانام تاجکان صاحب شهرت وعزت شد، به ساده اندیشان تاجک  به معرفی گرفت.ازطرف دیگرگفته می شود که این معرفی نامزدان برای احرازکرسیهای وزارت خانه های افغانستان که قرار است به دلیل سفر غنی نامتفکر حوزه افغانستانی، که  شام امروز درراس یک هئیت عالی رتبه دولتی به ابوظبی مرکز امارات متحده عربی  سفرنموده بود، پیش از آن که کابینه برای کسب رای اعتماد به شورای ملی  به روز شنبه معرفی شوند، بازار وکلای شورای ملی را بیشتر از هردور گرم تر ساخته است. گفتنی است که دراین وقفه چند روزه که قرار است لیست ترتیب شده به روز شنبه به پارلمان ارسال گردد درحالیکه اعضای کابینه بطوراکثر اشرافان درجه اول اند،اسفارگونه باید گفت که دراین نکته اساس حتی ما وکیل عیاری هم ازخود نداریم که به دفاع از حقوق مسلم تاجکان زیرنام پنجاپنجا ازیک آدرس مشروع قدم علم کند،تاماهم دراین مسیر به عنوان افراد معیت شان کنیم، به استثنای عده یی محدودی که آنها هم به تنهای به سخن شان ارزش گذاشته نمی شود به رأی مقوله مشهور که "سوار یکه گرد ندارد" .وسایر وکلای که از آدرس این قوم چوکی های پارلمان را اشغال کردند جز نقش سمبولک دیگر هیج جایگاه محوری ندارند. کاش رهبران ما بعنوان سردمداران واقعی دراین مسیر برای حق خواهی قد می افراشتند وقدمی درپیش می گذاشتند، تا ما با یک جهیش وخیزش مدنی میتوانیستیم حد اقل نتیجه زحمات وکوهنوردی های مسعود ومسعودیان وهمسنگران مسعودی را نشان میدادیم که ما هم ملتیم وسهیم درقدرت کشور، و درفلان وقت که شما زیریوغ دیگران بودید ما مبارزه میکردیم.  اکنون می بینیم اقلیتهای که استراتیژایشان شکستن سنت کاخ نیشینی بود به آرزوی خود نایل آمدند،اماخراسانیان اصیل که درراه مبارزه وسربلندی شهیدان میلیونی درخط مقدس دادند، متاسفانه امروز به ید فراموشی سپرده می شوند.
اکنون بی تردید می توان گفت که بنابه به کم اراده گی ما ملت تاجک، دراین روزها ملیونها دالرازسوی تیم ها ونامزد وزیران که بطور اکثریت از خودیشان است برای خریداری وجدانهای ضعیف آن عده وکلای که منافع شخصی شان نسبت به منافع کشوروملت شان  ارجیحیت دارد، ازسوی کاپیتالیستهای کابینه دار، خریداری خواهند شد.شایان ذکر است، که دراین روزها بازار آن عده وکلای که پول برایشان همه چیز است، کارت های دست داشته شان به رنگ های سرخ وسبز برایشان لعل عمانی وطلای عربی خواهد بود.چون آن شکم پرستان دیگر به فکر هیج چیزنیستند جزاینکه مهرهای سکوت را برلب زده،فقط به تغذیه نعش های خویش از حرام می اندیشند. درانتحاریستان که ما فاقد هرنوع امتیاز زنده گی می کنیم، اینجا سرزمینیست که اصلاٌ معنویت واصل شایسته سالاری دراین جامعه درکار نیست، بلکه همه چیز به اساس، سمتی وقومی  وپشتونیزم بودن و… به پش می رود، ما که موقف مان بسیار وقت از سوی برادران ناراضی ازسالها به این طرف که  قدرت وصلابت درحیطه  فرمان آنهاست، معین شده بود که دیگر ما شایسته رهبری نیستیم، امروز یک بار دیگر صاحبان پشتونستان درترکیب کابینه خویش نشان دادند وسخنان اربابان خویش هریک یون وطاقت را درصحیفه روزگار عملی کردند…..ازینجاست که  هردو رهبرنام نهاد  وحدت ملی که درعقب ایشان "کری" ایشان است، به ما هرچه را که قایل شوند یا نشوند ما اجباراٌ بعنوان یک جبری تاریخی از تصمیم شان استقبال می کنیم. از صاحبان کابینه تا رای دهنده گان پارلمان همه امتحان خویش را دربرابر ملت مظلوم خراسان اخص تاجکان داده اند.که نمونه یی از کج روی های این بزرگان که درهرمقاطع از صلاحیت هایشان بودند، به خورد وبزرگ خراسان مانند اظهرمن الشمس هویدا است.

عصمت الله راغب