X

آرشیف

کتاب و مـطـــالعـــــه

 

• کتاب رکن سعادت آدمی است (فردریک کبیر)
• مانه تنهاباید کتاب های خوب رادوست بداریم بلکه باید سعی کنیم که وجودما خود بمنزله کتاب خوبی باشد که دیگران ازماسرمشق بگیرند.
• کتاب بزرگ کتابی است که خواننده رابزرگترازآنچه هست بنماید.(ادواردلوروا)
• بایدزیادمطالعه کنید تابفهمید که هیچ نمی دانید.(مونتسکیو)
• مطالعه وسیله ایمنی ازبدی خلایق است وانسان رادرقرون گذشته سیرداده باافگاربزرگان آشنامی سازد.(دکارت)
• مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات ملالت بار به ساعات لذت بخش.(مونتسکیو)
• مطالعه همان اثررادردماغ می گذارد که ورزش دربدن .(ریشارداستیل)
• اوراق کتاب بمنزله مالهایی هستند که روح مارابعالم نور پرواز میدهند.(ولتر)
• خلی فرق است بین کسی که باشوق وحرارت میخواهد کتابی را مطالعه کند باآدم خسته ای که میخواهد باکتابی خستگی خود رادفع کند.(چارلزدیکنز)
• چون زندگی کوتاه است واوقات فراغت محدودنبایدوقت خودرادرخواندن کتابهای بی ارزش ومبتذل تلف کرد(جان راسکن)
• کتابی که قابل خواندن است قابل خریدن هم می باشد. (جان راسکن)
• وقتی که دفعه اول یک کتاب خوب می خوانیم مانند آنست که بایک دوست جدید آشنا شده ایم وقتی که همان کتاب رادومرتبه می خوانیم مانند آنست که دوست قدیمی رامجدداً ملاقات کرده ایم .(گولداسمیت)

ترتیب کننده :ویدا (عزیزی)
سال 1391
 


 

آفرينش انسان در زيباترين شكل و بهترين سيما

 

خداوند مي فرمايد:
(لقد خلقنا الاءِ نسن فی أَحسنِ تقوِیم  ثم رددنه أُ سفل سفلین  الا الذین ءَ امنو اوعملو ا الصلحت فلهم أَ جرغیر ممنون) (تین 4-6)
«ما انسان را در بهترين شكل و سيما آفريده ايم* سپس او را به اسفل سافلين انداختيم * مگر كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشد ني و بي منت دارند»
خداوند هر آنچه را ساخته و آفريده كمال و زيبايي بخشيده است، و قرآن مي فرمايد:
(ماتری فی خلق الرحمن من تفوت ) (ملک :3)
«در آفرينش خداي مهربان خلل و نقص نمي بيني »
و با اين وجود خداوند در اين آيه و آيات ديگر انسان را به زيبايي تركيب و سيمااختصاص نموده است. و مي فرمايد:
(فی أیِ صورتۀ ماشآءَ رکبک ) (انفطار:8)
«به هر شكلي كه خواست تو (انسان) را آفريد »
و در آيات زير درباره ي آفرينش وي مي فرمايد:
(لقد خلقنا الاءِ نسن فی أَحسنِ تقوِیم) (تین 4)
ونیزمی فرماید: 
(الذین خلقک فسوـَک فعد لک ) (انفطار:8)
«پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است، و بعد تو را معتدل و متناسب كرده است»و اين بيانگر عنايت بسيار زياد خدا به اين آفريده ي مكرّم است، و اشاره دارد به اينكه انسان نزد خداوند و در نظام هستي داراي ارج و منزلت مي باشد.اين انسان كه از لحاظ بافت و تركيب اعضاء و دستگاه هاي داخلي و ظرافت و كمال پيچيده ترين موجود در نظام طبيعت است، و از ساخت و طريقه ي خلقت وي آگاه ترين دانشمندان عاجز مانده اند و داراي نَفْسي است كه با احساسات و عواطف آميخته و آرزوها ونيازها و ارزش ها در كشمكش مي باشد، به گونه اي كه آگاه ترين روانشناسان از درك واقعيت آنناتوانند.انسان داراي نيروي عقل نهفته است و صاحب مبادي و مسلّمات و نيروي هاي انديشه تحليل و تشخيص و ابتكاري است كه به وي صلاحيت برتري بر سايرمخلوقات مي بخشد 1. و خداوند در مورد تكريم و تفضيل وي مي فرمايد : 
(ولقد کرمنا بنی ءَ ادم ) (اسرا(
آنچه كه بيانگر آفرينش انسان در زيباترين شكل و سيما مي باشد، وجود دستگاه ياديواره دفاعي سوم درجسد انسان مي باشد.خداوند متعال دستگا ه هاي بسيار دقيقي به انسان بخشيده است، كه اولين اين دستگاه ها جلد مي باشد، كه مانند زره و جامه اي است بر بدن، ميكروب و مواد مضر رااز آن به دور مي سازد، و اين (جلد) اولين ديواره ي دفاعي مي باشد، خداوند متعال براي هر عضو و اندام در انسان دستگاه دفاعي خاص خود اختصاص داده است. به عنوان مثال چشم با مژگان و پلك و اشك محافظت ميشود، و اين دستگاه هاي خاص دومين ديواره دفاعي بدن مي باشند.اما ديواره ي دفاعي سوم بدن، خون با نيرو و سربازهايي از گلبو لهاي سفيد مي باشدو تعداد اين گلبو لها كه نيروهاي ديواره ي دفاعي سوم را تشكيل مي دهند بيست و پنج ميليون گلبول در روزهاي سلامتي مي باشند، و اين تعداد در حالت مبارزه (بيماري)افزايش مي يابد، و در حالت جنگ – مدتي كه از ساعت ها و روزها تجاوز ننمايد به صدها ميليون افزايش مي يابد، و اين لشكر زهرآگين و پادزهر گلبول هاي سفيد داراي اسلحه هاي كشنده – تركيب يافته از چند مواد شيميايي، كه به عنوان پل ارتباطي و تفاهم ميان آنها به حساب مي آيند – مي باشند.اما ديواره ي سيستم دفاعي – حجرات سفيد خون – در دفاع از جسم از لحاظ ظرافت و نظم و خلاقيت و زيركي به شيوه شگفت انگيزي قرار گرفته اند كه در سيستم عملكردآنها در تقسيم نقش كشنده آنها و يا در تحقق وظيفه آنها دانشمندان را وحشت زده نموده است، بعد از چند ثانيه از ورود هر جسم ناآشنا به ديواره هاي خطوط دفاعي اولي و دومي به آن جسم ناآشنا روي مي آورند، و گلبول هايي وجود دارند كه كارشان حمل سلاح شيميايي خاص جهت راندن دشمن و دفاع و انتقال آن به مركز مبارزه، جايي كه حجرا ت پيشگيري به تفكيك رموز اين سلاح ها جهت ساخت پادزهر مي پردازند.پس از ساختن پادزهر حجرا ت جنگنده (ترميم كننده) با حمل سلاح به جسم ناآشنا يورش مي آورند، و بعد از كشمكش با آن به وسيله ي اين سلاح برنده، سلول هاي جهت پاكسازي ميدان معركه از جنازه هاي دشمنان – جهت برگشت خون پاك وسالم –اقدام مي نمايند و اين گلبول سفيد كه عنصر اساسي و نقش اصلي را در سيستم دفاعي ايفاء مي نمايد قطر آن بيش از پانزده ميكرون نيست. قرآن كريم چه زيبا مي فرمايد :
(لقد خلقنا الاءِ نسن فی أَحسنِ تقوِیم) (تین 4)
در داخل اين لشكر (حجرا ت) گروهي به نام دسته كماندو و تكاور به تازگي كشف شده اند، كه مي توانند حجرا ت سرطان زا را فوراً كشف و از بين ببرند.اما این که خداوند می فرماید:(ثم رددنه أسفل سفلین )
زماني محقق مي گردد كه انسان از سلوك و روش پروردگارش منحرف گردد، و به نداي غريزة بدون ضابطه ي شرعي يا مخالف با فطرت و عقل پاسخ گويد، در اين هنگام عملكرد اين دستگاه ابطال گرديده و
انسان با كوچك ترين بيماري از بين مي رود، نقص سيستم دفاعي كه دنياي بي بندوبار راتهديد مينمايد، چيزي جز تأكيد اين حقيقت نيست كه قرآن مي فرمايد:
(ثم رددنه أسفل سفلین )
چه بسا تأكيد آيات بر جنبه روحي انسان باشد؛ زيرا وي – هرگاه پروردگارش رابشناسد، و بر طريق او سير نمايد، و با كردار نيك به وي تقرّب جويد – داراي اين استعداد است كه منزلت وي بر فرشتگان مقرّب فايق آيد و قرآن به اين اصل اشاره نمود، آن چه مي فرمايد:
(لقد خلقنا الاءِ نسن فی أَحسنِ تقوِیم) (تین 4)
اما چنانچه از پروردگارش روي گرداني نمايد، و از منهج او منحرف گردد، و بابندگان و مخلوقات او بد رفتاري نمايد به ورطه هاي سقوطي مي رسد كه هيچ آفريد هاي هرگز به آن نرسد. طوري به أسفل سافلين مي افتد كه حيوانات به ميمنت پايداري برفطرت خويش و تسبيح پروردگار و حسن اداي وظيفه ي غريزي خود از او (انسان) برترو پايدارتر مي باشند. 

ترتیب کننده : ویدا (عزیزی) سال1391

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.