آرشیف

2018-6-12

صدیق رهپو طرزی

کاوش ها در هده : سخنرانیی در کنفرانسی در بانکوک
سخنان : پروفیسر زمریالی طرزی استاد دانشگاه ستراسبورگ، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستاشناسی فرانسه در بامیان نشر شده در مجله انستیتوت بررسی جهانی دهماکای، دسمبر ۲۰۱۳.

فشردٔه زنده گی نامه
او در سال ۱۹۳۹ ،در خانوادٔه طرزی، که با پیروی از غلام محمد طرزی، شاعر سدٔه نزدهم، این نام را به حیث نام خانواده گی به کار می برند، در شهر کابل به دنیا آمد. او به دانش باستانشاسی زیر نظر پروفیسر دانیل شلومبرگر Schlumberger Daniel کار باستانشناسی را به یونیورستی ستراسبورگ تکمیل و در جریان دفاع از درجه دکترای خود نایل گردید. او از ۱۹۷۳ ،تا ۱۹۷۹، به مقام رییس اداره باستانشناسی و نگهداری یادگار های تاریخی افغانستان کار نمود. او هم چنان در این زمان مدیر عمومی انستیوت باستانشاسی افغانستان بود. او در سال ۱۹۷۹ ،به فرانسه پناه برد و در آن جا چوکی پروفیسر باستانشناسی شرق را در دانشگاه ستراسبورگ، بعد از اخذ دو درجه دکترای دیگر، به دست آورد.
او بعد، رهبری کاوش ها را در بامیان و هده در بخش تپه شتر و تپه توپ کلان، را به دوش گرفت. او هم چنان رهبری ماموریت باستانشناسی فرانسه یی را در بامیان پیش برد.

ادامه مطلب در اینجا