آرشیف

2017-7-20

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کار و پیکار، انسانی – اسلامی دگروال محمود اندرابی

مخالفین مسلح حکومت محلی غور، در این روز ها دارند به سرو تن حکومت محلی مان که خیلی نمیداند که سرش کجاست وتنش کجاست آهسته آهسته در حال بالا خزیدن هستند، تا بدین طریق بعد از گرفتن قومنده همگانی را دریافت نماییند بچها با قوت خفش کنید، خفش کنید تا بتوانند راه ترانزیت و ترافیک تریاق ( طلای سیاه) را با قاچاق بران قوی پنجه این عرصه برابر فرمایند کی ها به مقابل این همه تظلم استاده گی مینمایند.
آری پولیس ملی مان در غور زیر امر تورن جنرال غلام مصطفی محسنی فرمانده پولیس امنیه همین اکنون دارند با قاچاق بران پنجه نرم مینمایند کشته میشوند و دست پاشان در صحنه جنگ میماند. دگروال اندرابی فرمانده قطعات نظم و امن عامه چون دژ پولادین میسر را برایشان تلخ ساخته است وبر خواب وخیال شان خط بطلان مردانه بر زده است. جنگ کنونی در غور، جنگ تقابل اندیشه ها نیست جنگ امتیاز گیری ها و تفاق افگنی هاست خدا آن روز را نیاورد که بر پیکر شریف (سلما) صدمه یا زخمی وارد نمایند خداوند گار به دست های مخالفین سلما صبر عنایت فرماید ما که توان مقابله با هیچ کس را نداریم التماس مینمایم سلما را محبت فرمایند زخمی بر تنش عطا نفرمایند آب ها را خدا به انسان ها عطا فرموده ما که نمیتوانیم از آن استفاده کنیم باشه فرقی ندارد دیگران به گونه انسانی  از ان استفاده فرمایند. یا الله سلما را حفاظت فرما!!!