آرشیف

2024-4-3

آی سان مرامی

ژنِ شب

شب،

سراسیمه خود را به آسمان رسانده

امروز دیر کرده 

چون قراری داشت در زمین با من 

شب؛پدرت، مادرت،اجداد و پیشیان تو

این ژنِ نیرومند است

که باید پاسخ می‌داد به من:

چگونه در چشمان تو،

در نبود خویش حتا

چنین بی حد همواره جای دارد؟!