آرشیف

2015-1-24

داکتر محمدعمر لعلزاد

چگونه از پیله ی افکار منفی بیرون بـیاییم؟

 
 
 
ازدست دادن رویاهاوآرزوها دردنیای پرشتاب واسترس زای امروز آسان است وقتی تحت استرس قرارمیگیرید.آرزوهاورویاهای خود را برباد رفته میبینید وبا مشکلاتی مواجه می شوید در ذهن تان چه خبر است؟
مغز یا ذهن ماتحت فشارناشی از استرس متفاوت تر از زمان عمل میکند که آرامش داریم علت آن هم کاملا مشخص است:ارتباط بین مغزیاذهن با جسم .رفتار مامبتنی است بر افکارما.   تجربیات زندگی ونحوه ی نگرش وادراک ما نسبت به یک موقعیت خاص فعل وانفعالات شیمایی مغزما در موقعیت های مختلف ذهنی به شکلی متفاوت عمل میکنند در موقعیت که مغز ما درست عمل میکند ما شادو سرحال هستیم وبر عکس زمانی که ذهن ماتحت فشارقرار دارد خشمگین هستیم. بطور خلاصه میتوان گفت که مواد شیمایی داخل مغز میتوانند مارا شاد یا غمگین کنند. هرزمان که غمگین یاخشمگین هستیم باید از خود سوال کنیم : چه عاملی مرا ناراحت وعصبانی کرده است ؟
آیانگرانی من .افسرده گی .دل مردگی یا افکار وسواس گونه باعث شده اند که این احساسات در وجودم برانگیخته شوند؟ محیط زندگی مامیتواند نقش مهمی در وضعیت ذهنی ما داشته باشد. اگر افرادی غمگین معا شران ما باشند نباید انتظار داشته باشیم که افکاری شادبه ذهن ماراه پیدا کند .زیرا منفی نگری انرژی مثبت مارا از بین میبرد ورفتار وضعیت   ذهنی ما روابط. جایگاه اجتماعی وموقعیت شغلی مارا تعیین مکنند.در اثر نفوظ ارتباط بین ذهن .جسم ورفتار میتوانیم دچار احساس درماندگی. بی هدفی . پوچی و انزوا شویم یا به      علت قطع روابط امیدازامیدها وآرزوها ماممکن است دچار افسردگی سرخوردگی ودل مردگی شویم ازدست دادن رویاهاوآرزوهاباعث کاهش اعتماد به نفس وبه وجود آمدن احساس نا خوشایند پوچی در زندگی میشود اگر رفتارپرنوسان ما ناشی از اختلال خلقی باشد نیازمند کمک تخصصی میشویم ابتداباید موقعیت فعلی تان را سبک وسنگین کنید .آیا احساس بی ارزشی وپوچی میکنید ؟ آیا در پیله ی انزواطلبی  فرورفته اید؟آیا دچارمشکلاتی جسمانی شده اید؟ اگر پاسخ تان به هر یک ازین سوال ها مثبت است نیازمند دریافت کمک تخصصی هستید.چگونه میتوانیم از خود در برابر اضطراب وافسردگی ناشی ازارتباط بین ذهن وجسم محافظت به عمل آوریم ؟ ما انتخاب های زیاد ی در اختیار داریم .میتوانید سستم حمایتی دراطراف خود بسازیدکه شامل اعضای خانواده .دوستان وهمکاران میشود.یادگیری مهارت غلبه بر استرس وخشم قطعا رفتار تان را بهبود می بحشد برگزیدن سرگرمی وتفریح جدید در زندگی کیفیت زندگی  اجتماعی تان را بهبود می دهد .یکی از بهترین شیوه  ها برای بهبود و ارتباط بین مغزوجسم مشغول نگه داشتن ذهن با فعالیت های مختلف است . شیوه ی تلقی و نگرش هر شخص می تواند استرس خستگی .یا  مشکلات را در ابعاد مختلف زندگی اش ایجاد کند . اگر نتوانیم تغییری در طرزنگرش خود ایجاد کنیم به نقطه ی اول رجعت خواهیم کرد قبل از آغاز ایجاد تغییراتی درخود باید به یاد داشته باشیم که هر چیز بستگی به اراده ی ماوتمایل ما برای تغییر در شرایط موجود دارد . پایه آن باورکردن خود احترام به خود علاقه ی ما به خود است تنبه خود بابت شکست اشتباهی بزرگ است  اگر بپذیریم که هر چه در گذشته انجام داده ایم تحت شرایط خاص بوده است بهترمیتوانیم با بحران های زندگی مواجه شویم .باور به خود باعشق جوی شاد خلق میکند چگونه می توان جلوی مردن رویاها و آرزو ها راگرفت ؟ اولین قدم داشتن ذهن شفاف است که حقیقت را بپذیرد واز آن فرار نکند دست از انتقاد خویش بکشید گفت گوهی منفی با خویش جرات واعتماد به نفس رااز بین می برد ومواجه شدن با مشکلات را  دشوار تر میکند با یک دوست درد دل کنید گاهی مشکلات فردی فقظ زاییده ی تخیلات و ذهنیت یک فرد هستند .از طریق در میان گذاشتن نقطه نظرات خود با دیگران می توانیم به وضوح وشفافیت ذهنی دست یابیم . همیشه به یاد داشته باشید هرچه به خود میگوییم به علت تکرارمداوم تبدیل به باورمیشود.

 
تشکر
شنبه15 جوزا 1389
چغچران