آرشیف

2015-1-20

علم عبدالقدیر

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟ عبدالقدیر علم
چه باید کرد تا از شر توهین وتمسخر اغیار در امان باشیم.بهترین  راه نجات از شر توهین وتمسخر دیگران اصلاح خود وجامعه است  وقتی اصلاح خود وجامعه میگوئیم مارا از شعار وروایت حال گذشتگان  بی نیاز میسازد.اگر ما در عمل از اسلام واصلاح فاصله داشته باشیم با زگو کردن تاریخ گذشتگان ما را برائت نمیدهد…همه قبول دارند که دین اسلام عاری از عیب وشا ئبه است این مسلمانان اند که گاهی کا فر ماجرائی میکنند .این واقعیت را مسلمانان هم در  متون ادبی وحتی اشعار خود ذکر کرده وگفته اند اسلام به ذات خود ندارد عیبی ** هر عیب که هست در مسلمانی ماست..وهم طوریکه علامه اقبال لاهوری  فلیسوف ادیب ودانشمند جهان اسلام  در سروده اش می نالد که .
بیرون آ از مسلمانان گریز اندر مسلمانی * مسلمانان روا دارند کافر ما جرائیها.
واقعیت ما توهین را توجیه میکند: ما توهین میشویم؛ دین ما توهین میشود ورهبران ما  کم میآورند دلیل این همه اهانت ها و کاستی ها عدم خود شنا سی ودین شناسی مسلمانهاست. شما می بینید که کشور های اسلامی با هم در ستیز اند اما از غیر مسلمانان کمک مالی ؛ نظامی وسیاسی  میگیرند. افراد  با دانش کشور بخاطر منافع شخصی به بیگانه ها خوش خدمتی میکنند همه از استخبارات خارجی پول میگیرند مثلا افغانستان رئیس جمهور ها از استخبارات کشور های همسایه جیب خرچ میگیرند به همین تر تیب وزراء ؛  متخصص ؛ تکنو کرات ها ُ  مجاهدین  حتی جامعه مدنی ورسانه ها به نحوی در خدمت بیگانه ها قرار دارند .نه تنها افغانستان که کشور های دیگر هم. نسبت به مسلمین با غیر مسلمانها گرایش بیشتر دارند پس کسیکه نان میدهد منت میگذارد چون دست بالا  یعنی دهنده بهتر است از دست سفلی یعنی گیرنده..ما نه طریق  جمع کردن وحفظ سر مایه را میدانیم ونه هم قناعت داریم…لذا ما آن غرور وهمتی را که اسلام توصیه کرده نداریم به همین  توهین میشویم…در بین یک کشور اسلامی طوائف مذهبی وقومی با هم در جنگ اند.دلیلش نا فهمی از دین ونا فهمی از اصل جوهر  آدمیت است… وهمین ا اختلاف وکشمکش با عث از بین رفتن غرور وشوکت مسلمانان میشود: خداوند ج میفر ماید قومیکه همیشه در نزاع واختلاف باشند ضعیف وناتوان بوده مورد تمسخر قرار میگیرند.(ولا تناز عوا تفشلوا وتذهب ریحکم ) در مورد مفهوم آیات قرآن شک نکنید .تا وقتیکه مسلمانان با هم اختلاف دارند.ابهت وشوکت شان ازبین میرود وحق گیله از دیگران را هم ندارند. خداوند هوشدار میدهد که اختلاف نکنید که سست میشوید وباد شما میرود..مسلما کسیکه  بادش میرود مورد خنده وا ستهزاء قرار میگیرند. این اختلاف وریختن خون انسانهای بی گناه است که فقر جهل در دین و شکاف اجتماعی توهین وتمسخر را در پی دارد.
بها نه . خارجی ها مارا نمیگذارند آنانیکه در تلویزونها ورسانه ها شعار مداخله غیر را میدهند خیلی ضعیف وناتوان اند ودر حقیقت سند ضعف وناتوانی خودرا امضا میکنند.دلیل مداخله خارجی ها بطور  مغرضانه  ریشه در ناتوانی داخلی ها دارد وقتیکه ما نمیتوانیم مشکل داخل خانه را حل کنیم پیوسته در نزاع وکشمکش به سر می بریم لذا برای نجات ازین وضعیت به همسایه های دور ونزدیک پناه می بریم یعنی  خود ما همسایه را به مداخله فرا میخوانیم.ویا اینکه همسایه با شنیدن فریاد وضجه ساکنین  خانه  ظاهرااز مظلوم طرفداری میکند واز همین نقطه مداخله آغاز میشود مداخله که ما زمینه سازش هستیم. هیچ همسایه بدون  وقوع یک حادثه ویا استغانه خود ما داخل خانه ما نمیشود.کسیکه میخواهد داخل خانه ما شود باید اول اجازه بگیرد واگر بدون اجازه داخل میشود باید مطمئن باشد که  هیچ خطری آنرا تهدید نمیکند این اطمینان را او از کجا میگیرد طبعا از اعضای خانه که بر اسرار ما آگاه است والا میترسد که  مبادا شیر ژیان با شمشیری عریان در کنج این خانه  نشسته باشد. لذا جرأت نمیکند داخل خانه پر جنجال شود مگر اینکه یکی از اعضای این خانه برایش  راز داخل خانه را باز گو کند که اینجا چیزی نیست.ما حالا در همین وضعیت قرار داریم وبخاطر گرفتن امتیاز در افشای راز خانه به بیگانه ها از یکدیگر سبقت میورزیم… آنهائیکه در تلویزیونها از مداخله خارجی ها صحبت میکنند بیشتر در خدمت بیگانه ها قرار دارند با ور کنید تا خودی خیانت نکند صد بیگانه جرآت داخل شدن بخانه خالی وویران را هم ندارد…. خودی را گیر ومحکم گیر وخوش زی ** مده بر دست کس تقدیر خویش را.
افغانستان چه دارد؟: سا کنان هوشیار وصاحب نظر این سر زمین دلیل مداخله کشور های خارجی را اینطور تشریح میکنند سر مایه این عجوزه پنجهزار ساله همه در زیر خاک نهفته است ومرکز تقاطع منافع کشور های جهان وجیو پولیتیک بی نظیر .تر یاک وچرس  پر بهاء وامثالهم دلیل مداخله خارجی ها شده. از نظر شنا خنده دار نیست؟  تر کمنستان بیچاره هیچی ندارد به همین دلیل کسی به امور آن مداخله نمیکند.همینطور تاجکستان واز بکستان…ملتی که پنجهزار سال عمر دارد ولی تا هنوز بالغ نشده نه خودرا حفظ کرده میتواند ونه هم سر ما یه وهستی خودرا.. به همین دلیل به قیم وسر پست نیاز دارد. یا اینکه ساکنانش امور خانه خودرا تنظیم کرده نمیتوانند بیگانه هارا به کمک می طلبند.
مصیبت خود سری در جهان اسلام: زمانیکه افراد وگروه ها خودرا بجای حکومت ویا دولت اسلامی قرار میدهند مصیبت آغاز میشود.گروپ های جاهل بخاطر توجیه اخاذی های مادی وقدرت خواهی های فردی پرده اسلام را بر رخ میکشند و همه خودرا مسؤل تطبیق حدود شرعی میدانند در حالیکه  تطبیق حدود شرعی خارج از حوصله وصلاحیت گروپ های خود سر میباشد.تطبیق حدود در اسلام بخاطر نظم وآرامش در جامعه وایجاد فضای امن واطمینان است نه رعب ووحشت.مسلمانی این هم  نیست که هر مسلمان بخاطر اینکه تر جمه آیات  را میداند در هر گوشه وکنار حد جاری کند.مثلا شنیده که در قرآن آمده زانی وزانیه را دره بزنید حالا باید هرکس دره بزند.ویا دست سارق را قطع کنید باید به مجرد دیدن وشنیدن  دست قطع کنید ویا آیات جهاد وقتال را بخوانند ودست به جهاد بزنند.نه خیر اجرايي این احکام بعد از طی مراحل و تکمیل شروط به امر مفتی وقاضی وحکم  حاکم  ؛ امیر ویا سلطان ملک اجرا میشود نه افراد وگروپ ها.. شما فکر کنید..یک نفر میاید نزد پیامبر خدا ومیگوید من زنا کرده ام بر من حد جاری کن ولی پیامبر خدا  این شخص را چهار مرتبه رد میکند ومیگوید برو شاید خواب دیده باشی..معنی این درس چه هست؟..اگر این وضعیت در زمان فعلی باشد مسلمانان به مجرد شنیدن نا پرسیده  دره وسنگ ومرمی را  نثار سر وروی این شخص میکنند…یا حکم فقهی است که اگر سه نفر به زانی بودن فردی شهادت دهند خود شان بحکم حد قذف دره میخورند اینها نمونه های است که مارا از تشویق وتبلیغ اشاعه فاحشه وفساد باز میدارد.حالا مسلمانان همه عالم ودانشمند ومفتی اند این وضعیت جزء وحشت وهرج ومرج وبد نامی چیزی در پی ندارد.وباید به فزندان مسلمان فهمانده شود که افراد در ساحه عبادات ومعاملات  شخصی مکلفیت دارند. اند و تطبیق حدود من حیث اجرای قانون  از صلاحیت حکومت اسلامی است نه افراد واشخاص..من یقین دارم که بزرگترین مشکل  نا آشنایی مسلمانان  نسبت به سیرت پیامبر ؛اداب  واخلاق واحکام دین ومسؤولیت شناسی است. مثلا من مسلما نم مسؤولیت دارم خودرا به آداب اخلاق وارزش های اسلامی آراسته سازم واگر متخلفی را ببینم مطابق شرایط امر معروف کنم آنهم با حکمت وموعظه حسنه نه اینکه تهد ید ش کنم..اما تطبیق احکام اسلامی بالای متخلفین وظیفه حکومت اسلامی است  نه اینکه هر فردی فرد دیگر را به کمبودی متهم کند این کار بجای محبت باعث دشمنی بین مسلمانان میشود.