آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

چهارمین سالگرد شهادت الحاج رئیس عبدالسلام خان

چهارمین سالگرد شهادت الحاج رئیس عبدالسلام خان

بسم رب الشهدا ء  والصدّیقین

15 قوس مصاد ف ا ست باچهارمین سالگرد شهادت مبارز ؛ مجاهد نستو وراد مرد تاریخ الحاج رئیس عبد السلام خان شهید طوریکه از چشم هیچ یکی از غوریها پنهان نیست حاجی رئیس عبدالسلام خان سالیا ن متمادی عمرعزیز خویش را در راه مبارزه با متجا وزین { اتحاد جماهیر شوری }وحکو مت الحادی در افغانستان بخاطر اعلاء   کلمة الله، جانانه رزمید وسر بلند در سنگر جهاد همراه سائرمجاهدین وسنگرداران اسلام، تا نابودی کا مل بقایای آن حکومت ادا مه داد؛ موصوف طوریکه در  ازآدی وطن خود عشق و علاقه خاص داشت در عمران وبازسازی وتامین امنیت نیز نقش بسزای دا شت.
 د ست آورد ها یش را درعرصه های مختلف   بجا گذاشت ؛متاسفانه یکتعداد افراد کور دل، ضدی ابادی  ترقی وامنیت تحمل چنین شخصیت را نتوانسته در پی طرح ترور آن گردیده که سر انجام توسط افراد خود فروخته شان موفق به اجرائ آن پلا ن سیاه  شان گردید ه اند .سرانجام بتاریخ 15/قوس/ 1389/ هجری شمسی برابر 6/ دیسمبر 2010/ میلادی یوم دوشنه شهید ش نمودند روحش شاد ویاد ش گرامی باد. چهارمین سالگرد شهادت ایشان را به همه باز مانده گان وهمسنگرانش تسلیت گفته واز بار گاه الهی صبر جمیل را برای آنها آرزودارم.

با احترام عبد الرحمن افضلی غور