آرشیف

2018-1-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

چهارسوق‌های شهر فیروزکوه

در چهارسوق مرکزی شهر فیروزکوه که او را چهار سوق جام، نام است، خبرگان چهارسوق‌ها، بعد از تحلیل و بررسی، راجع به انفجار دیروز که از طرف یک تعداد او را حمله‌ی انتحاری خوانده اند، کاملاً رد می‌نماید. این انفجار در خانه‌ی مرد فقیری به وقوع پیوسته است که سنگ خارا را می‌شگافد و لقمه‌ی نانی به حلقوم خود و خانواده‌اش اندر می‌نماید. یگانه مدرکی نه تنها این خانواده، بلکه همسایه‌های او نیز از این طریق نان در می‌آورند. آن‌ها مواد انفجاری را که از حکومات پیشین، این‌سو و اون سو باقی مانده، جمع آوری می‌نمایند و مواد انفجاری را از میان بر می‌دارند و به سناچ خود ذخیره می‌کنند تا در سنگ کَنی‌ها از آن استفاده نمایند.
آری روز جمعه این یاران هم‌دست، به سنگ کنی نرفته اند و مصروف جمع‌آوری مواد مورد نیاز خودها شدند تا اینکه ناگهان در یکی از اتاق‌های آن خانه‌ی فقیر انفجاری مهیبی گوش‌ها را به نوازش می‌گیرد و آن خانه کاملاً فرو می‌ریزد و تنها در این میان کودکی، جانش را از دست می‌دهد و باقی چند تن دیگر را به شفاخانه انتقال و همین اکنون زیر مدوا قرار دارند.