آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

چند نکته در مــــورد عشق

 

عشق کور است ولی راه خود را همه جا باز میکند.
 
عشق یکطرفه پرسش بی پاسخ است.
 
آنکه عشق را نشناخت زنخ را نشناخت.
 
وقتی انسان جوان است دیوانه وار عاشق میشود وقتی پیر عاشق شود دیوانه است. <<فرانسوی>>
 
عشق بیماری بزرگ عقل است. <<یونانی>>
 
عشق تنها یک جنون نیست بلکه ترکیبی است از چندین نوع جنون.<<کارلابل>>
 
در عشق پیروز کسی است که پای به فرار مینهد.<<ناپلئون>>
 
عشق مانند مخملک است همه دیر یا زود به آن مبتلا میگردند.<<ژروم>>
 
عشق مرضی است که سه دارو دارد گرسنگی ، صبر و خودکشی.<<هربرت شیب من>>
 
و اما عشق پاک قادر است سعادتمندترین و دل انگیزترین زنده گانی را به وجود آورد.<<ویکتور هوگو>>
 
عشق پاک بشر را از خاکستر نشینی و خاکساری نجات میدهد.<<اناتول فرانس>>
 
عشق خسارات را جبران میکند که به دوستی ممکن نیست.<<مونتی>>
 
من زندگی را در عشق ، عشق را در قلب ، قلب را بخاطریکه خانه توست دوست دارم.
 
و بلاخره…
عشق میوه ایست خوش ذایقه ، عطریست خوشگوار، رنگیست دل انگیز ، خیالیست سرکش ، نوریست درخشنده…
 
حادثه ایست که هیچ کس از آن رهائی ندارد چه خوش است !!؟
 
 اما دردیست سوزنده ، رنجیست کشنده ، داغیست همیشه بر دل، آهیست پر غبار ، اشکیست بر روی، زندگی ایست بدتر از مرگ موافقی ؟؟؟
 
ایالت عشق
ایالت عشق در براعظم قفس سینه موقعیت داشته که پایتخت آن قلب یاد میگردد. این ایالت از طرف شمال به جزیره امید، ازطرف شرق به جزیره آرزو، از طرف جنوب به سلسله کوه های انتظارو از طرف غرب به بحیره محبت هم سرحد است.
این ایالت از ابتدای خلقت بشر کشف گردیده واولین بار دوشخص دلباخته از این کره خاکی دیدن به عمل آوردند وبرای مردم این ایالت عشق نافرجام را به یادگار گذاشتند نا گفته نماند که در این ایالت شاهان زیادی نیز حکومت کردند وتا حال تحت مستعمره عشاق است.
بیشتر اهالی این ایالت را جوانان تشکیل داده که 52 فیصد آن عاشق و48 فیصد آن را معشوق تشکیل میدهند. مردم آن پیرو مذهب دل بوده و زبان ملی آنها نگاه است. مردم این ایالت دارای قدهای کوتاه رنگ زرد ورنگ چشم آنها سرخ  میباشد. شهرهای مهم آن عبارت از صبر وانتظار میباشد وبزرگترین قله آن بنام آرزوها یادمیشود. محصولات زراعتی این ایالت رویا وخواب وخیال بوده واحد پول ان فداکاری می باشد. صادرات آن اشک ، آه ناله وفریاد بوده وبجز غم چیز دیگری وارد نمی نمایند. بنادر صادراتی ووارداتی آن چشم بوده که سالانه صدها ملیون تن اشک از این بندر به این ایالت مواصلت می ورزد.
خودکشی یکی از مهمترین صنایع دستی این مردم به شمار  می رود.
 محبت
از مهمترین مضامینی است که درمکاتب این ایالت تدریس میگردد. وبلاخره به گفته کارشناسان این کشور از جمله بزرگترین مصرف کننده گان دستمال کاغذی به شمار میرود.
 
گرد آورنده داکترموج هرات 2007