آرشیف

2014-12-30

سيدرشيد فرداني

چند تعـريــــــف از شعر

 

 
 

 
شعرترنمي است ونغمات دل انگيز.
 
شعرسخني است مملو ازجرقه ها وتپشهاي داغ قلب.
 
شعرالهاميست شعله وروپياميست روحپرور.
 
شعرترجمان رازانديشه است وسخنگوي زبان محبت.
 
شعرشيرازه و شالوده اسراروابزارابرازعشقست.
 
شعردرآسمان ادبيات خوش صداترين مرغ نغمه سراست.
 
شعربيانگررمزپيدايش هستي است وروشنايي بخش زنده گي جاوداني بعد ازنيستي.
 
شعرخورشيد سوزانيست؛كه قلب عاشق را شعله ورميكندوقلب معشوق را منور.
 
شعرزمزمه ييست دلپذير،سروديست بي نظيروشفقيست بس منير.
 
شعرسازيست؛كه نوايش گاه با سرود دل انگيزوگاه با زمزمه غم انگيزبه دل نفوذ ميكند.
 
 
نويسنده : سيدرشيد «فرداني»
مؤرخ :12/9/1390