آرشیف

2017-1-4

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

چله نشینی

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چـــو غـــلام آفتــابم ، همــــه ز آفتــاب گویم

                                 "مولانا"

چهار طریقه عرفانی در وطن مان در جمهوری اسلامی افغانستان تا دیروز سلطان مابانه در بین مردمان صوفی مشرب در حرکت بودند. حال اجازت بفرمایند تا نام ایشان را پر طمطراق پیشکش پیش حضور نمایم.

1. طریقه نقشبندیه

2. طریقه چشتیه

3. طریقه سروردیه

4. طریقه قادریه

از جمله بر ملک ما ، بر ملک غور حال کم رنگ تر مگر دیروزی ها پررنگ تر جلوه گری مینمود.
آری، طریقه نقشبندیه: که سالار این طریقه شاه امان الله صاحب و میر سید عبدالخالق عاصم مشهور به صاحبی صاحب در راس این حرکت عرفانی مولانا مابانه قرار داشتند. که شیخ عاصم صاحب تالیفات فراوان در عرصه های علم عرفان دارند. اشعار عرفانی شان در حلقات ویژه ایشان شور و شوق و مریدان را به گریه و ناله از ارض به سما دعوت گری مینماید. نواده یی میر سید علی صاحب یخ سوز که از دودمان معظم عاصم صاحب اند که اسم شان شیخ ابو سعید مشهور به پیر زلمی که همین اکنون نشیمنگاه ایشان آب پاشک هلمند است، شور و شوق عرفانی و ناله و فریاد مریدان این جناب از زمین به سوی آسمان ها بلند است. موضوع را که میخواستم پیشکش پیش حضور شما نمایم، آری، چله نشینی چیست؟ نظر ویژه یی مذاهب در باره یی چله نشینی چگونه بوده است و شیوه یی دقیق چله نشینی کدام است؟
چله نشینی، یا عبادت چهل شبانه و روزی را گویند که در سیر و سلوک عرفانی و تصوفی شب ، مرید به کمک پیر سالک به شب زنده داری میرود. شب ها به یاد خدا و دل به یاد او زنده نگهمیدارد. او خود ، خود را زیر دید و مراقبت جدی قرار میدهد. ازین روش به کمک پیر سالکش با تیم خویش، خویش را از ریا روشن و پاکیزه مینماید. تا ازین گوشه بتواند دل را به یاد حق و برهمه باطل پسندی ها، باطل روی ها نه بگوید. معتکف الگویی است بر پاک نفسی ها و عدالت گستری ها. او بعد از چهل روز در دلش به طغیان حق در میآید. او میتواند اطرافیانش را، جامعه اش را از هرگونه هوا و هوس نفسانی خط بطلان برزند. او به همه صفات که درین مدت کسب کرده، حق تلفان و باطل پرستان را به انزوا و چالش در میآورد. او مولانا مابانه و حافظ گونه میتواند یورش باشد بر حکومات، حق تلف که عدالت و قانون را به چالش در آورده و بر خر افراطیت تکیه برده است !!!
آری، چله نشینی از همان عدد چهل بر گرفته شده است. مرد به چهل سالگی پخته میشود و باید عصا به کف گیرد. یعنی قدم استوار بردارد. حال اجازت بفرمایند تا از یکی از متصوفین دیروز نقل و قول داشته باشیم. از جناب شیخ ابوالحسن خرقانی "رح" که سر درب خانقه اش نوشته بود:
"هرکه درین سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. آنکه به بارگاه خدا به جان ارزد، البته به خان ابوالحسن به نان ارزد".
عرفان میتواند در جامعه جلو هرگونه خشونت و چپاول گری ها را به حق سد نماید، عدالت و حق طلبی ها را وسیع و گسترده در بین جامعه انکشاف دهد. آری، ما پیروان دودمان عاصمیم

 ح. یعقوبیان فیروزکوهی
شهر فیـــــــــــــــــروزکوه