آرشیف

2015-5-20

عبدالغفور غوری

چـهــار ســــده

پا سـبا نا ن شـهــیــر م د ر نـبـر د ا فـسا  نـه ا ند
بی هر ا س و بی نظـیر ا سطو ر ه ی ز ما نه ا ند

جا ن نثا ر ا ستا د ه ا ند ا ز بهـر نا مو س و طن
خا ر چـشـم  چا کـر ا نِ مـز د و ر و بـیگـا نه ا ند

میز نند خو د ر ا به آ تش تا بگیر ند کا م  خو یش
عا شقا ن ا ین و طن بیبا ک چو ن پر و ا نه ا ند

جا ن و سر با ز ند  و سنگـر را نبا ز ند ا فـتخا ر
نا جیا ن خلق ما هـو شـیا ر و هـم فـر ز ا نه ا ند

میبرند یو ر ش به سنگـرها ی د شمن بی ا ما ن
حا میا ن سر به کـف مفـتـو ن ا ین و یرا نه ا ند

نیست بر ز ا غ و ز غـن ا یـنجا مجا ل پر ز د ن
چـو ن عـقـا با ن د لـیـر م حا فـظ ا ین لا نه ا ند

غو ر یا ن نا ز ند به سنگر شکنا ن (چها رسده)
د ر مصا ف د شمنا ن بیبا ک و هم مر د ا نه ا ند

 ا فسر و سر با ز؛ هو ا با ز م د لیر و صف شکن
د شمنا ن د ر پیش شا ن ز نجیر وهم ذ و لا نه ا ند

گر بد ست حا کما ن تقد یر نمیگر د ند چه با ک
د ر مـیا ن قـلـب ما چو ن گوهرِ یک د ا نه ا ند

هلند
19.05.2014
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)

ا ین پا ر چه بمنا سبت شها د ت و جا ن نثا ر ی ا فسر ا ن و سر با ز ا ن شهید ما و همچنا ن پیر و ز ی ا فسر ا ن و سر با ز ا ن قهر ما ن ؛ د لیر و با شها مت ما که د ر جنکها ی  خو نین د ر و لسو ا لی ها ی جو ند و لا یت با د غیس و د ر و لسو ا لی ها ی چها ر صد ه و پسا بند د ر و لا یت غو ر با ر یختن خو ن ها ی پا ک شا ن با شها مت و فد ا کا ر ی نه تنها بر د شمنا ن و طن سر فر و نیا و ر د ند بلکه مر د ا نه و ا ر ر و ز ها و شب ها گر سنه و تشنه مقا و مت  د لیر ا نه نمو د ند و با یو ر ش ها ی پی د ر پی بر د شمنا ن سنگر ها و مخفی گا ه ها ی شا ن ر ا د ر هم کو بید ند و همه شا ن ر ا تا ر و ما ر و با شکست شر م آ و ر و ننگین ر و بر و سا ختند که ما یه ی فخر همه غو ر ی ها و با د غیسی ها و د یگر هم میهنا ن ما شد ه ا ند هر یک شا ن ما یه فخر و طن و خا ر چشم د شمنا ن و طن ما ا ند  و ا ز خد ا و ند پا ک بر ا ی شا ن پیر و ز ی ها ی بیشتر د ر همه جبها ت د فا ع ا ز و طن د ر بر ا بر د شمنا ن ظفر و کا میا بی   و به همه شهد ا ی عز یز و طن جنت ا لفر و س آ ر ز و میکنم.