آرشیف

2014-12-30

عزيزالله واحدي

چـتــر مـهــربــــانـــــــــــي

چرابراي تو اشك بريزم اي تمام شاديهايم كه حضور توو در هستي خانه عمرم غمي نمي ماند كه برآن بگيرم غمهاي تو هم جز نهايت زيبايي نيست.
پس چه اشكي دارم كه به تو پيشكش كنم جز اينكه تمامي خنده ها وشاديهايم را به پيشگاه با عظمت تقديم كنم كه همه آن ها از آن توست وبه شكرانه اين همه نعمت به درگاه تومي آيم تا سر برآستان خداي ات بسايم وسرود بندگي رابه نغمه و نوا بخوانم واز تو بخواهم تا چراغ هاي پر فروغت رابرايم تا ابد روشن نگاه بداري وشب هايم را بانور خود برافروزاني .
مي دانم كسي كه در پرتو سايه محبتت قرار گيرد چتر مهرباني ات رابرسرش مي گستراني وهرگز اجازه نمي دهي تا تيرگي براو چيره گردد.
بااحترام