آرشیف

2023-10-28

آی سان مرامی

چشمِ سنگ

صلح‌‌ِ چشمانت ،

چو پیکارِ دو سنگ است

سلطه بر دو آینه

 

من برای خویش،

از سوی تو یک مصرع نوشتم:

«دل به دل پیوند دارد، خُرد نشو»