آرشیف

2022-12-15

دوکتور صلاح الدین سعیدی

چرندیات اخیر هیلاری کلنتون در مورد افغانستان! 

 

شماری از عوامل تراژيدی ما! 

این طلسم باید بشکند و شکسته که اګر از کدام کشور قوی جهان بودی و یا انګلیسی صحبت میکردی و یا لقب اکادمیک ( ولو تقلبی) داشتی دیګر به هر موضوع با کم غور ساختن صدا و قوارهٔ جدی به خود ګرفتن ، بحث ها و تحلیل ها بر هر موضوع را وارد و نا وارد حق خود میدانند! 

قیاس مع الفارق که کچالو با خربوزه مقایسه شود مجاز نیست! 

تحلیل سیاسی زمانی وارد استرکه مفردات بنا شده در احلیل عینی باشند. 

مقایسهٔ اوکراین و افغانستان با ترکیب قومی، موقعیت جغرافیایی، دین، امریکای درحال خروج از افغانستان و امریکای در حال ورود به اوکراین ، مکاری های پاکستان و … و سطح انکشاف اوکراین با افغانستان و درین میان مقایسهٔ آقای ژیلنسکی کمیدیانت را با جناب داکتر اشرف غنی  به نتیجه ګیری های خطاء و مبتذل می انجامند! 

اظهارات هفتهٔ قبل خانم هیلاری کلنتون در مورد افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان،  اظهارات  در همین جمله، غیر وارد و در موارد چرند و باد کردن غیر مسؤوبانهٔ بیش نیستند! 

بخش عمدهٔ تخلفات و عوامل بدبختی ما به خود هیلاری کلنتون ها  برمیګردد. 

ملیارده دالر وپوند وارد شده به نام مردم افغانستان واپس خود دستبرد کردند.  تخلفات کمپنی های سوپریم و… امریکایی در تأریخ فساد ها اقتصادی و مافیایی بی نظیر اند! 

اګر بحث دیموکراسی مبتذل و اقتصاد بازار آزاد که يګانه معیار پول بود به جایش بګذاریم،  عامل نقش کشندهٔ مذاکرات صلح؟! نهایی شده در چوکات توافقات  دوحه ۲۰۲۱) بین امریکا- پاکستان و طالب، که دروغ ها و وعده های فریبنده و  کشنده همراه و عجین بود، اساس و یا یکی از عوامل اساسي ادامهٔ این تراژیدی ملت افغان و تکمیل پروسهٔ شکست مفتضح جانب جامعهٔ جهانی در رأس آمریکا شد و است! 

مسلما بی کفایتی حکام و جزیه ګیري از قومندانان مجاهدین و تاجران قوم وسمت جمع احاکمیت های فراشوتی و انتخابات جان کیری در افغانستان همه و همه در سقوط جمهوربت موثر نظان و سیستم در افغانستان در اوګست سال ګذشته یک وضع کاملا قابل پیشبینی بود. اګر اقلا خانم کلنتون ها درین عرصه در میدیا سکوت کنند و در پشت پرده به تخلفات و جرم های خود اعتراف و در تلافی متناسب در مورادیکه ممکن تست، بپردازند، بهتر خواهد بود. در راه سازنده ګي اعتماد و بازګشت به مهره های سوخته و نوکران پاکستان و ایران و يا تجربه های ناکام قبای به شمول بن جدید خطاء و ادامهٔ جنایات است. اما مسلم اینکه درین میان هر کس به شمول من ساکت از اظهار ګپ حق به موقعش، به اندازهٔ متناسب به شمول  داکتر غنی مسؤول اند. از جانب دیګر محدودیت های صلاحیتی داکتر اشرف غنی و تحمیل معاملات در منطقه به نفع پاکستان، تحمیل سیم خاردار و ایجاد به اصطلاح سرحدات غیر مشروع پاکستان در داخل افغانستان،  و تهدید پاکستان برای امریکا و مکاری های شان و … همه و همه دست به دست هم داد و جمهوریت و لو در موارد زیاد شکلی و بی محتوا را در افغانستان سقوط دادند. عوامل دیګری هم موثر بود!

لذا نباید در تحلیل ها ذهنی ګرا و باز هم فریب داد و فریب خورد. 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۱۴/۱۲/۲۰۲۲ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸