آرشیف

2018-5-2

محمداکرام اندیشمند

چرا فساد دولت، تروریزم را تقویت می کند؟

1 – در میان مجموع عواملی که در یک جامعه و کشور به ظهور و گسترش تروریزم می انجامد، فساد دولت ها(فساد اداری، فساد مالی و فساد سیاسی) در بحث بر سر عوامل داخلی یکی از عوامل بسیار مهم است. افغانستان نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه فساد، چه در ظهور و چه در ادامۀ آنچه که به نام تروریزم شناخته می شود، نقش مهم داشته است.
2 – فساد در دولت و فاسدان دولتی اعتماد مردم را به نهاد دولت منحیث نهاد سیاسی-اجتماعی که وظیفه اش تامین امنیت جامعه و کشور، اجرای قانون و تحقق عدالت، و شکل دهی توسعۀ پایدار در تمام عرصه های زندگی جامعه است، از میان می برد و به ایجاد فاصله و خلای بزرگی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان(مردم و جامعه)می انجامد. در این خلا، تروریزم ایجاد می شود، رشد می کند و تقویت می یابد. 
3 – کاهش میزان اعتماد جامعه بر دولت و حکومت کنندگان در اجرای قانون و عدالت تا سرحد بی اعتمادی کامل، مردم را در حل و فصل مسایل حقوقی و جرمی شان بسوی مخالفان در حال جنگ با دولت یا همان تروریستان می کشاند. در برخی مناطق افغانستان مردم ترجیح می دهند تا این مسایل خود را هر چه سریعتر نزد طالبان حل و فصل کنند،  به جای آنکه در ادارات و نهادهای حکومتی، رشوت بپردازند و همیشه سرگردان باقی بمانند.
4 – فساد دولتی و فاسدان دولت زمینه را برای انجام عملیات تروریستی در درون مراکز و نهادهای دولتی و مناطق تحت کنترول دولت،  کمک و مساعد می کند. این کمک با تروریزم و تروریستان از طریق انواع فساد مالی و سیاسی در درون دولت صورت می گیرد. فاسدان سیاسی با تمایلات مختلف گروهی، قومی، مذهبی و آیدئولوژیک راه را به تروریستان هموار می کنند. فاسدان مالی و دزدان دولتی با اخذ رشوت و پول این همکاری را با تروریستان انجام می دهند. وقتی این فساد بصورت گسترده در نهادهای دولت وجود دارد؛ وقتی وزیر، رئیس، معین، قاضی، سارنوال، جنرال و … دولت رشوت خواری می کند، از پول حرام به ثروت بی حساب و بی کتاب دست می یابد و با این حرام خواری و دزدی، قانون را زیر پا می کند، از انجام عدالت امتناع می ورزد، هیچ مانع اخلاقی، ایمانی و وجدانی وجود ندارد که او را از همکاری با تروریستان در بدل اخذ پول باز دارد.
5 – وجود فساد و فاسدان دولتی به تقویت نظامی تروریستان و گروه های تروریستی می انجامد. وقایع و نمونه های بسیاری در افغانستان تا کنون مشاهده شده است که طالبان تجهیزات پیشرفتۀ امریکایی را از دولت و نهادهای نظامی و امنیتی آن تهیه کرده اند. یکی از این نمونه ها دسترسی طالبان به 49 عدد دوربین شب یا عینک شب از قول اردوی مستقر در هلمند بود. طالبان  به آسانی می توانند از نیروهای نظامی و امنیتی دولت مهمات و تجهیزات نظامی و حتی سلاح های سبک خریداری کنند.  
6 – وقتی فساد در دولت و فاسدان دولتی به گونه های مختلفی که به شماری از آن در بالا اشاره شد موجب رشد و تقویت تروریزم اعم از تروریستان طالب و غیره می شوند و تروریزم از این جریان فساد و فاسدان سود می برد و تغذیه می شود، مسلماً فاسدان دولتی در جرم و جنایات تروریستان شریک می شوند و شریک هستند.
فساد دولتی و فاسدان دولت با تروریزم رابطه و تاثیر متقابل دارند. فساد و فاسدان دولت، تروریزم را تعذیه و تقویت می کند، تروریزم موجب گستردگی فساد در درون دولت می شود.
7 – خطر و تهدید فساد دولت و فاسدان دولتی در ادامۀ بی ثباتی، حق تلفی و بی عدالتی در جامعۀ افغانستان بیشتر از تهدید و خطر تروریزم است.
 اگر تروریستان طالبی و گروه های دیگر تروریستی با کُشتار، اولین و اصلی ترین حق انسانی را که حق حیات است از قربانیان حملات خود می گیرند، اما این حق تلفی و جنایت تروریستان محدود به قربانیان و نزدیکان آن ها می شود. در حالی که فساد دولت و فاسدان دولتی در انواع فساد خود، اعم از فساد مالی و اداری و فساد سیاسی حق بیش از سی ملیون نفوس افغانستان را تلف می کنند. رشوت خواری، دزدی، تقلب، تبعیض، بی عدالتی و انواع فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دیگر که در دولت افغانستان وجود دارد و فاسدان دولتی مرتکب آن می شوند، سرنوشت تمام نفوس کشور را متاثر می سازد و حقوق تمام مردم را پایمال می کند.

(25 اپریل 2018)