آرشیف

2018-10-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

چرا جنرال عبدالرازق را به قتل رسانیدند؟؟؟

مرد صاحب غرور صاحب عزت نزد همگان که در دفاع عموم مردمان این میهن (قتل و خون) قرار داشت عزت و شرف (افغانستان) در دستور کارش بود و کار،پیکار میهنی اش را در این راستا به پیش سوق و مردانه هدایت می داد،
آری همچون جنرال عبدالرازق مرد، بدان عزم قوی ، راسخ را تکرار ناشدنی میدانیم ، بدان غرور و عزت تا حال ندیده بودیم….
در ترور این مرد با وقار ، این مرد آزاده دست های زیادی را به خون تر می بینیم، قتل عبدالرازق یک پروژه ی قوی بود سالهاست این پروژه در این زمین غرق در خون به حرکت بود اما کس نتوانست به ثمر برساند تا اینکه در عصر زلمی ویسا متاسفانه این پروژه نامردانه به ثمر رسید، آری بدان غرور و عزت،بدان وقار و سربلندی تنها می توانست جنرال عبدالرازق مقامی داشته باشد،
قضیه قتل جنرال جوان مان یکه تاز میدان های نبرد را چون تراژیدی هوتل (همه دنیایی) در باغ بالا کابل فراموش نفرمایند !!!
جناب غنی!!! شما را به موی های سپید و پای های لرزان مادرش قسم می دهم پرونده قتل این شیر مرد را از درب مقام ولایت قندهار تا کابل دو دسته باز گشایی فرمایند  زلمی (ویسا) را به مجرد که شفایاب می شود البته این خواهش است از طرف مستعضفین فیروزکوه زیر بازپرس قوی قرار فرمایند ( تا سیاه روی شود هر درو غیش باشد) 
 
با تعارافات فراوان، به کارپوس دولت وطن قتل خون مان!