آرشیف

2023-11-30

محمد آصف فقیری

چرا بخش مهم معاهده دوحه یعنی گفتگوی بین الافغانی انجام نشد؟

 

چون چهره های متضاد طالبان فاقد خرد سیاسی یا متراکم بودن روی هدف٬ از هم گسسته و با گفتار های تُهی معنی و با عقیم های سیاسی٬ که در حقیقت: سرکوب در حال جریان معلولیست که علت آن: این چهره متضاد طالبان است.

 

بیان مسئله:

در آغازین حکومت دارای طالبان پسا ۲۰۲۱ و سیاست نسبتاً نرمی در مقایسه به حالت کنونی٬ یعنی با آمدن طالبان مکاتب٬ دانشگاها و مشاغل خانم ها ممنوعه نشد. سلطه پذیری و بستر توجه بردگی یا فقدان خرد سیاسی و مجموعه شجاعت های مدنی بیدون رهبریت تغییر افغانستان در هر گوشه و کنار در عدم انسجام و متمرکز بودن روی هدف٬ هر روز به طالبان روحیه سرکوب کردن را بیشتر کرد.

یعنی همینطوریکه یک مرد عقیم نمی تواند ادامه نسل دهد٬ عقیم سیاسی را هرچه فرصت دهید امکان خدمت کردن به مردم  را ندارد.

پس طالبان با توده از مردم روبروست نه نخبگان سیاسی که گفتگو کنند. از اینجا به باور من عده که افتخار واقعی نمایندگان مردم را داشته باشند نیست. و هنوز هم هر گروه و هر حرکت به سمت قومی و عقیدتی گروهی در حرکت بوده و تیغ استبداد را با این بی خردی تیز می کنند.

فردای بدتر از امروز:

امیرالمومنین محاکم مقامات بلند رتبه امارت را در فقدان پیش بینی محکمه مقام رهبریت خودش تصویب کرد و به معنی معصوم بودن رهبری و منوکراسی غیر دینی و مترداف آن لایحه محاکم یا قوه قضایه را در ۱۱ فصل و ۱۳۴ ماده که قطعاً در تضاد با اسلام و حقوق بنیادین بشر می باشد. و از اینجاست که ادامه کنونی فردا بسیار خطرناک را برای افغانستان منطقه و فرا منطقه قابل بینیش می کند.[1]

بایدی که باید کرد:

۱- با انتخاب رهبر برای تغییر و کمیته حقوقدانان در نظارت رهبریت٬ و انسجام گروه های نظامی در حیطه آن٬ و الحاق حمایت های سیاسی منطقه وی و فرامنطقه وی تا رسیدن به نظام پایدار٬ از انتخابات رهبر و اعضاء حقوقدانان در سفارتخانه ها مقیم بیرون کشور و جمع آوری نتایج همه پرسی ها از طریق انترنت از داخل کشور٬ گام به گام با خرد سیاسی و فرهنگ سیاسی تا هدف به پیش رویم٬ زیرا مبارزات نظامی کنونی بدتر از تجزیه بوده و نتیجه معکوس یعنی شدت سرکوب بالای مردم الخصوص مردم شریف پنجشیر و اندراب می شود. و عده از دوره فقط در تماشا و شعارهای رسانه ای با هدف اینکه پسا مداخله نظامی یعنی آمریکا با مدراک دانشگاهی فاقد خرد خود٬ برای دلار جمع کردن دوباره وارد افغانستان شوند.

۲- تاسیس دانشگاه آنلاین با کیفیت علوم انسانی زیرا آقایان نیز در دانشگاه ها با علوم انسانی حقوق مدار روبرو نیستند٬ و آموزش افراطیت که در لایحه محاکم هویداست و لینک آنرا در پا ورقی گذاشته ام٬ مصادق آنست.

نوت:‌ ابتکار عمل ایده فوق و انسجام مبارزات می تواند توسط سفارت خانه ها عملی شود و روی امکانات و انتخابات بیشتر بحث و گفتگو شود٬ که پسا انتخاب و انسجام –  روی سیاست های مقابله با طالبان٬ سیاست گزاری کرد.

 

محمدآصف فقیری

پژوهشگر و نویسنده

[1]  http://www.hoqooq.eu/faqiri-231123.pdf