آرشیف

2017-10-28

محمد سرور انوری غوری

چالش های مدیریت عمومی ضد ارتشا و فساد اداری.

– عدم موجودیت شعبات مناسب کاری.

– خدمتی بودن پرسونل این مدیریت به ادارات داخل وخارج ازسرمفتشیت.

– نبود پرسونل شفافیت درترکیب گروپ های تفتیش.

– عدم دسترسی به گزارشات معاونیت تفتیش داخلی وشعبات دیگر( تحقیقات – سمع شکایات – ضد استخبارات ) وغیره .

– عدم دسترسی به مسایل فساد زا درادارات داخل تشکیل وزارت دفاع ملی.

– عدم رسیدگی بموقع گزارشات کمیته های شفافیت بوقت وزمان معین به معاونیت شفافیت وحسابدهی واداره سالم در مطابقت به اسناد که از طرف معاونیت شفافیت وحسابدهی واداره سالم بدسترس انعا گذاشته شده است.

– ایجاد دیتابیس مشخص جهت ثبت وقید گزارشات مربوط معاونیت شفافیت وحسابدهی واداره سالم جهت سهولت امورات دفترداری وارایه راپوردهی دقیق وعاجل بوقت وزمان معین بمقامات ذیصلاح .